Benieuwd naar onze focus in 2020?

Nieuws

In veel opzichten is 2020 een schakeljaar. Mondiaal fungeren de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als een richtinggevend kader voor tal van veelbelovende initiatieven voor steeds meer partijen. Dat is winst. Tegelijkertijd is de voortgang te langzaam. Armoede, uitsluiting, klimaatverandering, migratie, mensenrechten, eerlijke en op duurzame ontwikkeling gerichte belasting- en financieringssystemen, op al deze terreinen is versnelling nodig. We zien kansen genoeg om samen met leden te werken aan een inclusieve, vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen. Wel is focus nodig.

De opgave van Partos als branchevereniging met een zeer gemêleerde achterban is om optimaal de mogelijke synergieën te benutten en tegelijkertijd te focussen om écht impact te maken. Daarbij laten we ons leiden door de prioriteitenstelling vanuit de leden zoals aangegeven in het ledenonderzoek en de ledenvergaderingen. De zoektocht daarbij is voortdurend waar Partos door de samenwerking met leden het grootste verschil kan maken. Dit betekent vooral doen wat leden individueel niet of minder goed kunnen.

‘Het Partos team verbindt en vertegenwoordigt leden voor vernieuwing en impact in de ontwikkelingssamenwerking.’ 

Binnen het brede pakket aan taken en activiteiten kiezen we voor 2020 de volgende prioriteiten:


Gezamenlijke verkiezingsstrategie voor politiek en publiek draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking
Uiterlijk maart 2021 zijn de 2e Kamerverkiezingen. Prioriteit is het bewerkstelligen van een sterk politiek en publiek draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. We willen bereiken dat ontwikkelingssamenwerking duidelijk in de programma’s van politieke partijen zijn verankerd. Met het Partos Lobbynetwerk ontwikkelen we een verkiezingsstrategie met als doel dat ontwikkelingssamenwerking een duidelijke plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Ook trekken we op met onze netwerkpartners in een gezamenlijke campagne met duurzame ontwikkeling als vertrekpunt.

  
Coherent beleid en duurzame ontwikkeling
Beleidscoherentie voor ontwikkeling - waarbij de Sustainable Development Goals als richtinggevend kader dienen – blijven we extra aandacht geven met de coalitie Building Change. Partos positioneert zich in Nederland m.b.t. de SDGs als kritisch-constructieve, verbindende en aanjagende speler. Begin 2019 is de SDG-toets gerealiseerd. Samen met leden gaan we toezien op de juiste toepassing van de toets, met als doel overheidsbeleid coherenter voor ontwikkelingssamenwerking te maken. Eind 2020 organiseren we een bijeenkomst om de ‘SDG-balans’-van het huidige kabinet op te maken. Dit moet ook doorwerken in de overheidsfinanciering die ondersteunend moet zijn aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.


Civic space versterken
De rol van het maatschappelijk middenveld in maatschappijopbouw en -verandering in ontwikkelingslanden is cruciaal. Zeker nu de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in meerdere landen onder druk staat. Partos werkt samen met leden en het Civic Space Platform aan het beïnvloeden van relevante stakeholders over het belang van ruimte voor civil society. Ook ondersteunt Partos waar gewenst en mogelijk de samenwerking en uitwisseling tussen organisaties ter voorbereiding op het Power of Voices programma. Daarnaast zal de Power Tool getest en doorontwikkeld worden als onderdeel van de Shift the Power Lab om machtsrelaties in civil society samenwerkingen te verbeteren.
 

Vernieuwing ontwikkelingssamenwerking en voorbereiden van leden op de toekomst 
De urgentie van innovatie binnen ontwikkelingssamenwerking blijft onverminderd groot. Samen met leden en anderen identificeren we nieuwe ontwikkelingen en kijken we hoe ontwikkelingsorganisaties daarop kunnen anticiperen. Daarnaast blijven we inzetten op vormgeving en opschalen van nieuwe ideeën en veelbelovende innovaties. Een speciaal traject “Voorbereiden op de toekomst” wordt in 2020 uitgerold voor en met directies van onze leden. Denk aan thema’s als: herijking van visie en missie van je organisatie, nieuwe financieringsvormen, (internationale) governance modellen, digitalisering strategieën, agile werken en een integraal integriteitsbeleid. Data en digitalisering
Het speciale thema voor 2020 is Digitalisering. Hierbij volgen we twee sporen. 1. De mogelijkheden die data en digitale technologie bieden om beter te kunnen werken. 2. De risico’s en gevaren van digitalisering voor de samenleving. Denk aan inbreuk op privacy, strikt toezicht en beperking van civic space, manipulatie van markt, publieke opinie en politiek. 

The Spindle, het innovatieplatform van Partos, gaat samen met leden aan de slag met de ‘Digital Journey’. In actiegroepen bestaande uit intrapreneurs uit verschillende organisaties, onderzoeken we verschillende Digitale innovaties, waaronder instrumenten, manieren van werken en strategieën. Mocht je geïnteresseerd zijn om hierover mee te denken dan kun je contact opnemen met Margreet van der Pijl (margreet@remove-this.partos.nl). Meer weten over deze prioriteit? Check dan de blog “The Spindle in 2020: Digital Power" [EN].  Proeftuinen & gezamenlijk leren rond constructieve communicatie 

In 2020 gaan we door met het versterken van het communicatienetwerk en het gezamenlijk leren en verbeteren rond het communiceren over ontwikkelingssamenwerking met als einddoel om positieve invloed uit te oefenen op de beeldvorming en om daarmee het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te versterken. We zetten een leertraject op, waarbij we kennis, inspiratie en netwerken rondom constructieve communicatie en ‘narratieven’ over ontwikkelingssamenwerking ontsluiten voor, met en door leden en andere relevante partners. Ook willen we de verbinding en de afstemming tussen communicatieprofessionals, persvoorlichters, kennis medewerkers en de lobbygroep op belangrijke thema’s en politieke momenten versterken. Belangrijke thema’s in 2020 zijn bijv. de verkiezingen 2021, civic space, digital power, migratie & ontwikkeling en beleidscoherentie. Lees uitgebreider over onze plannen in het Partos Jaarplan 2020