Coherentiemonitor 2015: Let's walk the talk together!

Nieuws

Maandagochtend 23 maart organiseerde Partos in samenwerking met Foundation Max van der Stoel en Woord en Daad in New Babylon te Den Haag een conferentie gericht op beleidscoherentie voor ontwikkelingssamenwerking. De organisaties presenteerden hier het rapport: Let’s Walk the Talk Together; de stand van zaken van beleidscoherentie voor ontwikkeling.


In het rapport wordt ingegaan op de huidige impact van Nederlands en Europees beleid op het gebied van belastingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, migratie, voedselzekerheid, vrede en veiligheid, klimaatverandering en handelsverdragen. Het laat scherp zien wat de bedoelde en onbedoelde effecten van Nederlands en EU beleid zijn voor ontwikkelingslanden, maar doet ook aanbevelingen voor de toekomst. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking nam het rapport in ontvangst.

 

In het rapport 'Let's Walk the Talk Together' staan verschillende aanbevelingen aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het voltallige kabinet:

  1. Stel beleidscoherentie centraal. Maak beleidscoherentie voor ontwikkeling tot centraal uitgangspunt voor alle beleid dat raakt aan de belangen van ontwikkelingslanden.
  2. Gebruik Sustainable Development Goals voor het versterken van de institutionele en kabinetsbrede verankering van beleidscoherentie.
  3. Maak jaarlijks de balans op van coherentie-issues die spelen en rapporteer daarover in de Tweede Kamer.
  4. Samen structureel overleggen. Organiseer een structurele dialoog met relevante stakeholders over beleidscoherentie met als doel incoherenties te signaleren afstemming te verbeteren en kansen te creeren voor synergie.


De conferentie ‘Coherent Beleid voor Ontwikkeling - The Next Level’ richt zich op het toepassen van beleidscoherentie voor ontwikkeling in het Nederlands en Europees beleid. Hiermee zet onder meer Partos stevig in op het voorkomen dat inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking teniet worden gedaan door wat wordt ondernomen op andere beleidsterreinen. Zo loopt bijvoorbeeld een land als Zambia jaarlijks meer belastinggeld van grote bedrijven mis dan dat er via hulp vanuit Nederland binnenkomt. Handelsverdragen kunnen als gevolg hebben dat in Burkina Faso kleinschalige boerinnen op de markt niet met de goedkope importen vanuit de EU kunnen concurreren. En in Congo zorgt de verkoop van conflictmineralen voor financiering van rebellengroepen en wapenhandel.

Zo loopt bijvoorbeeld een land als Zambia jaarlijks meer belastinggeld van grote bedrijven mis dan dat er via hulp vanuit Nederland binnenkomt.

“Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking worden we geconfronteerd met grote tegengestelde krachten en botsende belangen. Nederland en Europa  moeten stoppen met de ene hand te geven en de andere hand te nemen. Alleen hiermee kan mondiale ongelijkheid definitief en structureel worden opgelost”, stelt Bart Romijn, directeur Partos. “Ontwikkelingssamenwerking is een belangrijke kracht van Nederland, daar moeten we trots op zijn. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten moet van beleidscoherentie voor ontwikkeling nu echt een politiek speerpunt worden gemaakt. Wij streven er met dit rapport en de conferentie naar dat Minister Ploumen een steun in de rug krijgt om zich binnen het kabinet sterk te maken voor coherenter beleid. Wij hopen dat haar collega’s uit het kabinet inspiratie putten uit dit rapport. Op die manier kunnen we met elkaar de positie van ontwikkelingslanden versterken.”