Column Bart Romijn | Duurzaamheid gemeengoed

Nieuws

Hoe heb jij met de Tweede Kamerverkiezingen gestemd? Met je hoofd, door strategisch te stemmen? Met je hart, door ondanks opkomende twijfel toch weer loyaal te stemmen voor de partij waar je al jaren affiniteit mee voelt? Of met je voeten? Bijvoorbeeld door weg te blijven of een tegenstem af te geven. En wat zijn je plannen nu de uitslag bekend is? Allicht leg je nu de focus op de speerpunten van je eigen organisatie. Dat zullen veel organisaties doen. Heel goed, pluriformiteit, of diversiteit zo je wilt, is een aspect van maatschappelijke kracht. Tegelijkertijd ligt het gevaar van fragmentatie op de loer, en dat is een zwakte. We kunnen zoveel meer als we samen optrekken. Ik doe een dringend beroep op je - hoofd, hart en voeten - om samen op te trekken richting een eerlijke, duurzame economie en samenleving. De tijd is er rijp voor.


Bij bedrijven, en inmiddels ook de werkgeversorganisatie VNO/NCW, zien we een toenemend draagvlak voor duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor de financiële instellingen. Onlangs nog bepleitten de Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank een drastische versnelling van het klimaatbeleid, want dat is goed voor de economie. Waarbij we een eerlijke verdeling van lasten en lusten in de gaten moeten houden en over eigen landsgrenzen heen moeten kijken. De wereldwijde coronacrisis bewijst dat alleen een wereldwijde aanpak met prioritaire aandacht voor de meest kwetsbare groepen volstaat. Dezelfde coronacrisis biedt ook nieuwe kansen om een ingrijpende trendbreuk richting duurzaamheid te bewerkstelligen. Maar als we een kanteling willen forceren, dan moeten we harder duwen; samen én in dezelfde richting.

Maar als we een kanteling willen forceren, dan moeten we harder duwen; samen én in dezelfde richting.

Waar we naartoe willen? Daarover is al een wereldwijde afspraak gemaakt: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Een groeiend aantal kennis- en financiële instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties (lokaal, nationaal en internationaal) hebben deze doelen omarmd. De regering blijft tot nu toe achter. Dat kan zo niet langer. Ik roep alle maatschappelijke organisaties op het manifest van Duurzaam Regeerakkoord te lezen en te ondertekenen. Dit manifest roept op tot een kabinetsbreed plan om de SDGs te halen. Op het moment van schrijven staat de teller al op 355 ondertekenende organisaties. Ten tweede roep ik alle maatschappelijke organisaties op hun achterban te informeren en op te roepen het manifest ook te tekenen. Ruim 2000 personen gingen hen al voor. Maar met onze achterban van miljoenen Nederlanders kunnen we dit exponentieel verhogen. Ten derde roep ik alle ‘goede doelen’ organisaties op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen steviger te verankeren in hun eigen missie en werk. Daarmee bevorderen we de afstemming die onmisbaar is voor de kanteling. Laten we zoeken naar synergie, die individuele organisatiebelangen overstijgt. Samenwerken aan ons gemeenschappelijk goed (our commons) zodat deze gemeengoed worden. Laten we daarvoor gaan, met hart en ziel.