Constructief overleg met minister Kaag over voorkomen misstanden hulpsector

Nieuws

Afgelopen maand keken hulporganisaties actief met elkaar naar onder meer het eigen integriteitsbeleid en bestaande maatregelen, naar aanleiding van de misstanden die begin februari aan het licht kwamen. Partos bracht samen met de andere koepelorganisaties vorige week nog een gezamenlijk statement* uit. Gisteren gingen zo’n 75 organisaties ook met Minister Kaag hierover in gesprek. De komende twee maanden moet meer duidelijkheid geven over welke aanvullende maatregelen nodig zijn om eventuele misstanden in de toekomst te voorkomen.


Ook Partos, Goede Doelen Nederland, Samenwerkende Hulporganisaties, Dutch Relief Alliance en CBF waren bij het gesprek aanwezig. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Joke Brandt, en Partos-directeur Bart Romijn verzorgden een inleiding en benadrukten daarin de noodzaak van gezamenlijk optrekken. Bart Romijn: "De huidige incidenten zijn ernstig en we kunnen niet stilzitten. Maar laten we ook oppassen voor overreactie en maatregelen die de toch al complexe praktijk van noodhulp nog moeilijker maken. Het moet toepasbaar zijn, bestaande codes en systemen versterken en proportioneel zijn." Daarnaast brak hij een lans voor het serieus werk maken van een integraal integriteitsbeleid, dat een bredere werking heeft dan seksuele en aan macht gerelateerde misstanden. Verleden week vond hierover in Partos-verband al een eerste workshop plaats. Joke Brandt merkte op dat zorgvuldigheid hier voor snelheid gaat.

 

Werkbare maatregelen
Minister Kaag presenteerde vervolgens de actielijnen die zij zelf heeft uitgezet: waaronder onderzoek om de feiten goed op een rij te krijgen, internationale initiatieven zoals lokale ombudspersonen en haar voornemen om een 'zero tolerance' beleid in te voeren. Daarnaast schetste Minister Kaag ook tien uitgangspunten ter voorkoming van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Samenvattend waren dit:

 1. Actief en integraal beleid
 2. Adequate procedures
  - Onafhankelijk meldpunt
  - Klokkenluidersregeling
 3. Heldere sancties op basis van zero tolerance
 4. Slachtoffers centraal
 5. Extern valideren & verbeteringen doorvoeren
 6. Transparant verantwoorden
 7. Samenwerking met de bevoegde autoriteiten
 8. Monitoren organisaties waarmee samengewerkt wordt
 9. Elkaar consulteren en informeren
  - Humanitair paspoort
 10. Humanitaire ombudspersoon


In kleine groepjes bespraken de deelnemers van de bijeenkomst een tiental onderwerpen:

 • Veilig meldsysteem in noodsituaties
 • Lokale ombudspersoon
 • Opvang slachtoffers
 • Verbetering certificering systemen, protocollen en codes of conduct
 • Hoe stimuleer je een veilige cultuur
 • Uitwerken managementverantwoordelijkheid
 • Hoe bereid je medewerkers voor op werk in crisisgebied en begeleiding
 • Humanitair paspoort
 • Rol lokale hulpverleners
 • Verantwoording en communicatie bij geconstateerde misstanden

De komende weken gaan hulp- en ontwikkelingsorganisaties in gezamenlijkheid met het ministerie meer duidelijkheid creëren hoe de uitkomsten van de bijeenkomst handen en voeten te geven. De minister heeft een stevig signaal afgegeven, maar zei ook dat ze samen met de hulporganisaties tot verdere stappen wil komen. Partos pakt deze handschoen graag op, maar waakt ook voor overreactie. De stappen die we gezamenlijk gaan nemen moeten werkbaar zijn. Het werk van hulporganisaties is immers van levensbelang en daarmee onmisbaar.

 

*Gezamenlijk statement: Hulpsector werkt samen aan voorkomen misstanden