De Najaars-Algemene ledenvergadering: met focus op weg naar 2020

Nieuws

Tweemaal per jaar organiseert Partos voor haar leden de Algemene Ledenvergadering, waarvan de laatste van dit jaar plaatsvond afgelopen 14 november in The Humanity Hub in Den Haag. Hét moment waarop leden inspraak hebben, actuele onderwerpen bespreken en ervaringen uitwisselen. Naast aandacht voor het jaarplan en de begroting 2020, was er ook ruimte voor onderwerpen als integriteit en digitalisering.


De ALV startte met voorzitter Hans Bruning die de ruim 60 aanwezige leden welkom heette. Dit jaar zijn 10 nieuwe leden toegetreden tot de vereniging en enkele directeuren stelden zich voor aan de groep. 

 

  

  

 

Integriteit

Arno Schans, projectleider Integriteit, gaf een overzicht van een aantal nieuw - grotendeels samen met Goede Doelen Nederland - ontwikkelde producten en diensten, zoals een online training, een integriteitskaartspel en een opleiding voor integrity officer. Op 16 december 2019 vindt er een integriteitsmarkt plaats. Een goed moment om kennis te maken met diverse leveranciers en diensten. 

 

Frans Geraedts (Governance & Integrity) sprak vervolgens op inspirerende wijze over integriteit in ontwikkelingssamenwerking. Hij benadrukte dat het tijd kost om een goed werkend integriteitssysteem op te bouwen. Hij benadrukte dat de sector in Nederland op de goede weg is, en ging in op de vervolgstappen. Om nieuwe schendingen te voorkomen zijn volgens Geraedts twee dingen belangrijk: het bevorderen van gendergelijkheid, er moeten meer vrouwen leidinggeven, en het bespreekbaar maken van de seksuele cultuur binnen organisaties. Door met elkaar te praten over wat aanvaardbaar is en wat niet en over welke morele keuzes we met elkaar maken, werken organisaties aan bewustwording, preventie en de handhavingspraktijk.

 

Hij besprak integriteit ook in een bredere context van globale veranderingen waar we als NGOs een belangrijke rol in moeten spelen. We bevinden ons niet langer meer op de golf van toenemende democratisering, maar er is nu duidelijk een trend gaande waarbij civic space krimpend is en sterke machten de overhand nemen, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van autoritaire staten, de oligarchische rijken, xenofobie en manipulatie van informatie en data. Civil society organisaties hebben het hierbinnen moeilijk. Geraedts ziet dan ook een rol voor de sector om hierbinnen te opereren en om ‘fighting fit’ te zijn: vechten voor gerechtigheid.

 

Politieke behandeling beleidskader Maatschappelijk Middenveld

Koos de Bruijn geeft een toelichting op de actuele ontwikkelingen rondom het nieuwe subsidiekader. Verschillende leden hadden vragen naar aanleiding van de stappen die genomen zijn vanuit de Partos Lobbygroep. Koos ging in op de onderliggende keuzes. 

 

Een jaar geleden heeft Partos in een workshop met leden onderzocht wat men in het nieuwe subsidiekader terug zou willen zien en wat er anders moet. Dit is gedeeld met het ministerie. In juni kwam minister Kaag met een brief waarin het beleidskader uiteen werd gezet. Deze brief is positief ontvangen door de sector. In de reactie van Partos lag de nadruk op autonomie, landenvrijheid en het proces. Partos heeft aangedrongen op snelle behandeling in de kamer. Direct na het zomerreces zou het debat plaatsvinden. Kort voor dat debat vroeg Minister Kaag om uitstel. Zij gaf aan de uitkomsten van diverse nieuwe IOB evaluaties mee te willen nemen. Toen deze brief op zich liet wachten, heeft Partos eind oktober zelf reflecties op de IOB evaluaties met de Kamer gedeeld. Tenslotte verscheen 4 november de brief van minister Kaag aan de Tweede Kamer. In die brief introduceerde zij een thematische inkadering die voorheen nog niet bekend was. Dit kwam als een verrassing, ook voor de Kamerleden, en verschillende partijen kondigden aan moties te zullen indienen. 

 

Koos legde uit aan de ALV, waarom en waarop Partos vervolgens heeft ingezet in aanloop naar het VAO (plenair debat waar moties ingediend kunnen worden): maximale themavrijheid en het belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling. Dit VAO vond op dezelfde dag plaats als de ALV. Een verslag hiervan is te vinden in de Partos Politieke Monitor.

   

   


Op naar de toekomst

Bart Romijn gaf een korte toelichting op het jaarplan voor 2020. Partos wil de ingezette koers richting het doel ‘Impactvolle ontwikkelingssamenwerking voor een duurzame, inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld’ voortzetten. Een belangrijke prioriteit voor volgend jaar is het bewerkstelligen van een sterk politiek en publiek draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. We willen bereiken dat ontwikkelingssamenwerking duidelijk in de programma’s van politieke partijen zijn verankerd. Een tweede prioriteit is beleidscoherentie, mede gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en geholpen door toepassing van de zogenaamde SDG-toets.

 

Een bijzonder speciaal traject “Voorbereiden op de toekomst” willen we in 2020 opzetten samen met directeuren van onze lidorganisaties. Het speciale thema voor 2020 zal daarbij digitalisering zijn. Hierbij verkennen we de mogelijkheden die data en digitale technologie bieden om beter te kunnen werken. Ook onderzoeken we de gevaren van digitalisering (bedrijven, systemen) voor de samenleving. Denk aan inbreuk op privacy, strikt toezicht en bijgevolg beperking van civic space, manipulatie van markt, publieke opinie en politiek.

 

Na de toelichting van Bart Romijn presenteerde Bestuurslid Ton Meijers de begroting voor 2020. De ALV gaf haar goedkeuring aan het jaarplan 2020 en de bijbehorende begroting.

 

 

Na de inhoudelijke plenaire delen was er nog een kort interactief onderdeel waarop ingegaan werd op toekomstbestendige organisaties. De komende maanden wil Partos samen met directeuren hiermee aan de slag. Het streven van Partos is dat er meer uitwisseling plaatsvindt tussen directeuren op de gezamenlijke uitdagingen rond het toekomstbestendig worden als organisatie. Een drietal directeuren meldde zich aan om mee te denken over een ‘directeurentraject’ voor het komende jaar.

 

Digitale agenda 

De ALV liep over in een open en levendige sessie over data en digitalisering in ontwikkelingssamenwerking. Bart Romijn opende deze sessie en gaf een korte schets van digitalisering in het domein van ontwikkelingssamenwerking. Keynote-spreker Adjunct-directeur-generaal Internationale samenwerking Birgitta Tazelaar (ministerie van Buitenlandse Zaken) deelde de visie en ambitie van de overheid op digitale technologieën in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De digitale agenda voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking is hier te vinden. Tazelaar gaf ook een aantal inspirerende voorbeelden van veelbelovende praktijken uit de publicatie van het nieuwe ministerie: “33 Showcases; Digitalisation & Development, Inspiration from Dutch development cooperation”. Hierop volgde een presentatie van Jacqueline Lampe, CEO van RNW Media over de transformatie van de organisatie gericht op het mobiliseren van online communities voor sociale verandering. De sessie werd afgesloten met tien korte pitches van koplopers in het implementeren van technologische innovaties in ontwikkelingssamenwerking. Veel van deze innovaties werden ook gepresenteerd in de publicatie van het ministerie over digitalisering. Een uitgebreider verslag van deze open sessie over de digitale agenda is hier te bekijken.