Leren over integriteit

Nieuws

Dit voorjaar organiseerde Partos voor leden vier workshops over integriteit. De workshops werden gegeven door Governance & Integrity. Eind februari vond een goede eerste, drukbezochte workshop plaats. In deze bijeenkomst werden de hoofdlijnen en aanpak uiteengezet. Daaropvolgend kwamen leden nog drie keer samen voor verdiepende sessies.


Direct nadat in februari de eerste berichten in over seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen, heeft een brede coalitie van betrokken partijen (Partos, het Nederlandse Rode Kruis, Save the Children, Cordaid, Oxfam Novib, CARE Nederland, ICCO, Dutch Relief Alliance (DRA), Samenwerkende Hulporganisaties (SHO/Giro 555), Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF) binnen de sector de krachten gebundeld. Samen hebben zij een gezamenlijk Actieplan Integriteit opgesteld waaronder verschillende projecten vallen. Een van de projecten van Partos is een leertraject ter ondersteuning van leden bij het voorkomen en aanpakken van integriteit schendingen. 

 

Leren in verdiepende workshops over integriteit

Sessie 1. Hoe kunnen NGOs hun integriteitssystemen inrichten

Tijdens de eerste verdiepingsslag werd gesproken over het inrichten van een integriteitssysteem voor organisaties. Met andere woorden, hoe richt je het morele leerproces in en hoe ontwikkel je een moresprudentie binnen je organisatie. Zo werd de leden bijgebracht hoe je in de praktijk van je organisatie inzicht verkrijgt in antwoorden op relevante morele vraagstukken. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de code of conduct, handhaving en repressie.

 

Sessie 2. Omgaan met seksueel ongewenst gedrag

De tweede sessie stond in het teken van interpersoonlijke schendingen. Gevoelige onderwerpen als seksuele intimidatie, pesten en discriminatie en hoe hier mee om te gaan werden besproken. Ook werden hierin de verschillende rollen die iemand binnen deze situaties kan hebben meegenomen. Bijvoorbeeld van baas naar medewerker en andersom.

 

Sessie 3. Restorative justice

Stel, je wilt een stap verder dan alleen wangedrag voorkomen. Of stel, je hebt als organisatie de ambitie om #MeToo te omarmen, omdat onder deze noemer vrouwen voor het eerst tegen seksueel overschrijdend gedrag in het geweer te komen. In deze laatste verdiepende workshop werd handvatten aangereikt hoe #MeToo te omarmen en tegelijkertijd als organisatie een ontwikkelingsstap te maken.

 

Waardering deelnemers workshops

Partos vroeg deelnemers van de workshops naar de tevredenheid over de inhoud van de workshops. Op basis hiervan geven we inhoud aan het vervolg. Conclusies: 

  • Deelnemende leden zijn zich meer bewust van de verschillende aspecten binnen het integriteitssysteem. Zij gaven aan dit nu voldoende tot goed vorm te kunnen geven binnen hun eigen organisatie.
  • De meerderheid van de deelnemers vond dat de aansluiting met de eigen praktijk voldoende tot uitstekende was. Wel was de inhoud soms van een te abstract niveau en was er nog meer behoefte naar praktische handvatten of concrete casussen.
  • De workshops zijn goed gewaardeerd. Het gemiddelde cijfer dat werd gegeven was een 7.9.

 

Hoe verder? 

Uit het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat er behoefte is aan een leergroep. Met deze leergroep willen organisaties graag concreet werken aan het opzetten van een moreel leerproces. Ook wordt gedacht aan het behandelen van cases en dilemma’s uit de praktijk, eventueel in de vorm van intervisie. Partos zal spoedig een leeragenda opstellen en de bijeenkomsten hiervoor aankondigen.

 

Opstellen Handreiking Integraal Integriteitsbeleid

Daarnaast wordt er deze zomer in samenwerking met GDN, Governance & Integrity, en een gezamenlijke klankbordgroep van leden, gewerkt aan een Handreiking Integraal Integriteitsbeleid. In deze handreiking gaat het niet alleen over regels, procedures en sancties, maar over allerlei maatregelen die een organisatie kan nemen op het gebied van preventie, moreel leerproces en interne- en externe communicatie. Met deze handreiking willen we vervolgens werken aan een database van good practices. De handreiking is volgens planning klaar per 1 oktober. 

  

Normstellend kader: herzien van de Partos Gedragscode en de Partos 9001

Een ander onderdeel van de gezamenlijke aanpak integriteit is het aanpassen van de Partos Gedragscode en de Partos 9001. De Partos Werkgroep Kwaliteit, die met dit doel opnieuw was samengesteld heeft gewerkt aan een tekstvoorstel voor wijzigingen in zowel de Code (verplicht voor leden) als de Partos 9001 (vrijwillig). Daarbij is gekeken naar de voorstellen voor aanpassingen in de Erkenningsregeling, en ook naar de nieuwe subsidie- en contractvoorwaarden van het Ministerie. Het tekstvoorstel voor Code en Partos 9001 staat nu uit voor brede consultatie, om uiteindelijk via het Bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering in november. U kunt nu al laten weten wat u van de voorgestelde wijzigingen vindt. U vindt het tekstvoorstel hier. Eventueel commentaar namens uw organisatie kan per mail worden gestuurd naar info@remove-this.partos.nl, t.n.v. Anne-Marie Heemskerk, onder vermelding van commentaar Gedragscode (en/of Partos 9001).