Partos Algemene Ledenvergadering vindt voor het eerst in de geschiedenis digitaal plaats

Nieuws

Ondanks de gekke periode waar we ons in bevinden liet Partos haar Algemene Ledenvergadering (ALV) doorgaan. Juist omdat het zo belangrijk is om nu goed met elkaar in contact te blijven. Normaal ontmoeten leden elkaar twee keer per jaar en is de ALV een moment bij uitstek om te horen waar Partos samen met leden mee bezig is. Dat ging deze keer iets anders: digitaal kwamen we met 61 leden samen. Nog niet eerder sinds het ontstaan van Partos waren zoveel leden vertegenwoordigd! Het werd dan ook alsnog een waardevolle ‘ontmoeting’. Met de coronacrisis en opgekomen gevolgen als belangrijkste agendapunt.


Opening
Het woord werd tijdens de opening onder andere gegeven aan 5 nieuwe leden. Partos is blij de volgende leden te verwelkomen: Wereld Natuur Fonds/WWF-NL, Women Win, World Vision, Young Africa en Young in Prison. Zij stelden zich kort voor aan de rest van de aanwezige leden. Daarnaast maakte een nieuw Partos-bestuurslid haar intrede, namelijk Meike van Ginneken, CEO van SNV. Bestuurslid Ton Meijers  (Oxfam Novib) heeft de rol van penningsmeester op zich genomen en Meike van Ginneken betreedt zijn vrijgekomen positie als algemeen bestuurslid. Ze stelde zich kort voor en onderstreepte dat samenwerking en daarmee de rol van Partos belangrijker is dan ooit om het belang van Ontwikkelingssamenwerking in de huidige coronacrisis te benadrukken.

Korte terugblik op het jaar 2019
Het lijkt over iets te gaan dat voelt als iets van lang geleden, maar in deze tijden wellicht ook een welkome positieve afwisseling: de presentatie (en goedkeuring) van het Partos Jaarverslag 2019. Sarah Hendriks (communicatiespecialist bij Partos) presenteerde aan de hand van slides een aantal mijlpalen van vorig jaar die Partos samen met leden bereikten. Van de publicatie van de SDG-toets en bijbehorende toolkit tot het aan de onverminderde aandacht voor integriteit. Van de publicaties Trickle-up en NGO en Company Partnerships for Inclusive Business tot aan de inbreng van Partos lobbygroep op het nieuw vorm te geven subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. En van het Partos Innovation Festival tot aan de ontwikkeling van de Power Awareness Tool.

 

Sarah stond ook kort stil bij het huidige jaar welke voor Partos in het teken staat van digitalisering. Een belangrijk project dat daarbij hoort is de zogenoemde Digital Journey. 30 Partos-leden zijn aan boord gestapt om samen te werken aan digitale oplossingen om de digitale transformatie binnen de sector te versnellen. Dit filmpje geeft een impressie van dit traject.

Coronacrisis, huidige en eventuele toekomstige acties
Bart Romijn (directeur van Partos) presenteerde een kort overzicht van alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Deze crisis bemoeilijkt de reguliere werkzaamheden, veroorzaakt vaak extra werkdruk en brengt tegelijkertijd een grote onzekerheid met zich mee. Partos inventariseerde afgelopen tijd herhaaldelijk waar leden tegen aan lopen tijdens deze crisis. Programma’s komen onder druk te staan en de continuïteit van organisaties loopt gevaar. Partos heeft aan het begin van de coronacrisis een actieteam en een klankbordgroep opgericht en werkt momenteel aan een aantal actielijnen.

Tijdens de ALV werden er subgroepen gevormd om huidige acties te evalueren en eventueel van feedback te voorzien. Ook kregen leden de gelegenheid om nieuwe suggesties voor acties te doen. Wat er in de break-out rooms werd besproken werd plenair teruggekoppeld. Dit leverde zeer waardevolle input op. In het algemeen waren aanwezige leden positief over de door Partos ingezette acties. Toch blijft er op diverse fronten actie nodig. Bart Romijn vatte de uitkomsten samen en gaf een eerste aanzet van de mogelijke acties. Prioriteiten zijn:

  • het van het ministerie van Buitenlandse Zaken verkrijgen van grotere flexibiliteit in programma’s en steun voor de continuïteit van organisaties;
  • lobby ondersteunende communicatie;
  • gezamenlijk leren over hoe te anticiperen op de nieuwe toekomst;
  • en, last but not least, veel aandacht voor de vrijheid van meningsuiting en vrije media.

Partos zal dit het verder uitwerken in samenspraak met de leden, de klankbordgroep, het bestuur en eventueel andere werkgroepen. 

Tweede Kamerverkiezingen 2021
Je zou het bijna vergeten door alles wat er gaande is, maar de Tweede Kamerverkiezingen 2021 blijven zeker ook prioriteit voor Partos. Koos de Bruijn (Advocacy Manager bij Partos) gaf een toelichting op de acties van Partos in aanloop naar de verkiezingen van maart 2021. Hierbij besprak hij de 3 uitgangspunten die vorig jaar november in een voorbereidende workshop door het Partos Lobbynetwerk zijn vastgesteld:

  • Maak beleidscoherentie voor ontwikkeling een exclusief onderdeel van het kabinetsbeleid door het beleid te toetsen op het behalen van de SDG’s.
  • Zorg voor voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking en breng het budget terug naar de afgesproken 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen.
  • Zorg ervoor door middel van Ontwikkelingssamenwerking dat iedereen kan meedoen en zet iets tegenover het neoliberale denken van Trickle Down. De maatschappij moet opgebouwd worden en daarvoor is een omgekeerde benadering nodig: Trickle Up.

 

Voor elke partij wordt een op maat gemaakte strategie uitgewerkt over hoe deze partij te beïnvloeden. Dit gebeurt door middel van partij specifieke actielijnen. Partos roept leden op zich te melden als ze actief willen zijn bij de ‘verkiezingswerkgroep’, die is ingesteld in aanloop naar de verkiezingen van 2021. Ook bracht Koos het Partos Lobbynetwerk en de Partos Politieke Monitor onder de aandacht, waarvoor leden zich kunnen aanmelden (koos@remove-this.partos.nl).