Politieke behandeling Beleidskader Maatschappelijk Middenveld

Nieuws

Op donderdag 7 november debatteerde de Tweede Kamer met minister Kaag over het beleidskader versterking Maatschappelijk Middenveld. Tijdens het Algemeen Overleg roerde de Kamer zich stevig over de Kamerbrief van 4 november. Er waren veel vragen over de thematische inkadering en de geografische focus. Minister Kaag benadrukte enerzijds dat de soep niet zo heet gegeten zou worden, dat de inkadering er op papier wellicht scherp uitziet, maar dat het in de praktijk flexibeler zou blijken. Zij benadrukte dat de kwaliteit van voorstellen voorop zal staan. Anderzijds gaf zij aan dat programma’s buiten de thematische inkadering niet mogelijk zijn. Op 14 november vond het VAO plaats naar aanleiding van de moties die waren ingediend. Er zijn verschillende verzoeken aangenomen.


Terugblik

Over het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld had minister Kaag twee brieven naar de Kamer gestuurd: op 20 juni een hoofdlijnenbrief en een aanvullende Kamerbrief op 4 november. Het verslag van het Algemeen Overleg op 7 november is te vinden in de Partos Politieke Monitor.

 

 

Reactie Kaag op de ingediende moties tijdens VAO 

Tijdens het AO op 7 november werd door GroenLinks en ChristenUnie aangekondigd moties in te willen dienen tijdens een VAO. Dit VAO vond plaats op 14 november. Tijdens haar reactie op de ingediende moties benadrukte minister Kaag dat Nederland NGO’s blijft steunen in hun onafhankelijke rol als pleiter en beïnvloeder, daarbij expliciet de nadruk leggend op lokaal zeggenschap, eigenaarschap en leiderschap. In reactie op de thematische inkadering gaf minister Kaag aan dat de thema’s breed geformuleerd zijn en dat er ruimte is voor een eigen benadering door aanvragers. Kaag zei uit te kijken naar creatieve voorstellen met durf. Ten slotte kondigde minister Kaag aan het thema verduurzaming waardeketens  te verbreden tot handel en verduurzaming handelsketens en nadrukkelijk ook voorstellen die beleidscoherentie (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen) mogelijk te maken.

 

Uitkomsten stemmingen moties

Over de ingediende moties werd op 19 november gestemd. De volgende verzoeken werden aangenomen:

  • verzoekt de regering, de subsidiekaders voor het Power of Voices programma zodanig in te richten dat sterk lokaal eigenaarschap van lokale maatschappelijke organisaties wordt meegewogen in de beoordeling (motie nr. 88)
  • verzoekt de regering, geselecteerde partnerschappen aan te moedigen tot afstemming met ambassades waar dat kan, aansluiting bij de landenstrategieën geen eis te laten zijn, en ruimte te bieden voor tegenspraak met beleidscoherentie als uitgangspunt, (motie nr. 88)
  • verzoekt de regering om bescherming tegen geweld van het maatschappelijk middenveld te bevorderen, onder meer via diplomatieke contacten met landen waar dit aan de orde is, (motie nr. 89)
  • van mening dat er vanuit het oogpunt van de autonomie van maatschappelijke organisaties en voor het bereiken van impact, ruimte is binnen de gepresenteerde thema's onder Power of Voices Partnerschappen om deze vanuit een eigen benadering en analyse en met oog voor coherentie in te vullen, waarbij het leggen van verbindingen vanuit de hoofdthema's tussen thema's mogelijk moet zijn; (motie nr. 91)
  • verzoekt de regering om deze ruimte binnen Power of Voices Partnerschappen mogelijk te maken; (motie nr. 91)
  • verzoekt de regering tevens om kwaliteit en verwachte impact van voorstellen leidend te laten zijn, waarbij de selectie ook buiten de focusregio's- en landen beperkt mogelijk blijft, binnen het Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, (motie nr. 91)
  • verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe maatschappelijke organisaties die actief zijn op het bevorderen van eerlijke handelspraktijken waaronder het bestrijden van corruptie en belastingontwijking toegang hebben tot het programma Power of Voices, (motie nr. 92). 

 

Het overzicht van de stemmingen is te vinden in de Partos Politieke Monitor. Ook de door Partos verstuurde brief, de mails en de verslagen van de parlementaire debatten zijn terug te vinden in de Politieke Monitor. Mocht je hier nog niet op geabonneerd zijn, dan kun je je aanmelden voor de Politieke Monitor via Marije Ten Have via marije@partos.nl

 

Partos ledenbijeenkomst over Power of Voices op 5 december

In de verwachting  dat het nieuwe subsidiekader voor het Power of Voices programma voor eind november gepubliceerd zal zijn, organiseert Partos een bijeenkomst op de ochtend van 5 december om gezamenlijk te duiden wat het subsidiekader vraagt en daarop gedeelde standpunten te formuleren, die vervolgens wanneer gewenst bij het Ministerie onder de aandacht kunnen worden gebracht. Informatie over programma en locatie staat hier