Leden voor Raad van Toezicht

Sluitingsdatum
19-01-2019

Beschrijving van de vacature

WO=MEN Dutch Gender Platform is een innovatief netwerk waarin uiteenlopende ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, diaspora-organisaties en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, OC&W en Veiligheid en Justitie samenwerken. Het Platform zet zich met succes in voor gelijke rechten van vrouwen en mannen wereldwijd. Thema’s zijn onder andere gender in conflictgebieden, Verenigde Naties en duurzame economische ontwikkeling. Diversiteit is een kernbegrip in de doelstellingen die WO=MEN nastreeft en is daarmee ook een uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, bestuur en medewerkers.

 

Raad van Toezicht WO=MEN

 • De vereniging WO=MEN Nederland heeft een Raad van Toezicht (RvT) van minimaal 3 en maximaal 7 leden. De RvT ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden van het bureau-conform het beleid dat is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • De RvT houdt toezicht op het maatschappelijk effect van alle activiteiten van WO=MEN en stuurt bij op koers en strategie met als ijkpunt de visie en missie van de organisatie. Daarbij denkt de RvT actief mee over toekomstige kansen en mogelijkheden voor het netwerk en ziet toe op het deugdelijk functioneren van het Bestuur.
 • De RvT komt minimaal 4 keer per jaar bijeen, en roept alleen in uitzonderlijke gevallen een extra Algemene Leden Vergadering(ALV) bij elkaar. De reguliere ALV’s worden door het bestuur tweemaal per jaar georganiseerd.
 • Het Bestuur legt in de vergaderingen van de RvT verantwoording af door middel van periodieke management rapportages, waarin plannen, realisaties en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. De RvT is onbezoldigd, maar kan gebruik maken van een onkostenregeling.
 • Naast de functie van voorzitter hebben alle leden een specifieke expertise en aandachtsgebied voor het toezicht houden op de terreinen: internationale samenwerking, genderjustice, bedrijfsvoering en financiën.

 

Algemene competenties van leden van de Raad van Toezicht:

 • Kunnen bijdragen aan de strategische koers van WO=MEN met inzet van de eigen ervaring en expertise.
 • Affiniteit met internationale vraagstukken en gendergelijkheid.
 • Bezitten van een helikopterview om adequaat toezicht te kunnen houden op de uitvoering van beleid en dagelijks management.
 • Een sterk netwerk om WO=MEN met relevante kennis en/of middelen te ondersteunen.
 • Hebben een gedreven en praktische instelling die past bij de professionalisering en ingezette vernieuwingen/visie op de toekomst van WO=MEN.
 • Besluitvaardig en goed in teamverband kunnen werken.

 

De leden van de RvT zijn van onbesproken gedrag en hebben geen expliciete belangen bij één van de leden; kunnen onafhankelijk zijn.

 

Informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Elise Kant (voorzitter RvT): RvT8Women@gmail.com

 

Sollicitatie 
Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 19 januari 2019 sturen aan: a.laven@wo-men.nl

Volledige advertentie tekst

Profielen leden Raad van Toezicht WO=MEN

——————————————

Algemeen

WO=MEN, Dutch Gender Platform is een vereniging waarin we met een steeds groter groeiende unieke samenstelling van organisaties en individuen de ongelijke (machts-) verhoudingen tussen vrouwen en mannen[1]wereldwijd op de kaart zetten. (Machts-) ongelijkheid op het gebied van gender is zowel een schending van de mensenrechten als een belemmering voor duurzame ontwikkeling.

Vrouwenrechten-, gendergelijkheids-, diaspora-, vredes- en ontwikkelingsorganisaties en -activisten, ondernemers, militairen en academici werken samen in WO=MEN, het grootste netwerk in Europa op dit gebied.

Onze missie is een rechtvaardige wereld waarin geen plaats is voor genderongelijkheid en discriminatie van vrouwen en minderheden.

WO=MEN werkt op vijf manieren:

 • WO=MEN verbindt, coördineert en ondersteunt institutionele en individuele leden
 • WO=MEN monitort in de rol van waakhond, advocaat en diplomaat het inter- en nationale beleid
 • WO=MEN agendeert belangrijke onderwerpen op de politieke inter- en nationale agenda
 • WO=MEN deelt gerichte kennis en informeert rondom de thema’s Gender, Vrede en Veiligheid en Duurzame Economische Ontwikkeling
 • WO=MEN legt actief stereotypering in genderrollen bloot.

Naast de vaste medewerkers, werkt het bureau met een flexibele schil van medewerkers en vrijwilligers.

[1] Ongeacht de seksuele oriëntatie en gender identiteit. (SOGI)