yellow shape
Partos event

Bijeenkomst inhuren werknemers in het buitenland/Meeting hiring staff outside the Netherlands

  • Datum en tijd 3 april 2023, 13:30 - 15:00 CET
  • Waar Zoom
  • Voor wie HR-managers en -medewerkers Partosleden

For the English version, see below.

Nederlandse ngo’s nemen steeds meer personeel aan buiten Nederland. Dit gaat gepaard met uitdagingen, aangezien zij vaak geen juridische entiteit hebben in de landen waar zij deze medewerkers inhuren. Sommige ngo’s sluiten een consultancyovereenkomst, andere een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht en weer andere een overeenkomst via een Employer of Record. Daarnaast hebben veel ngo’s onvoldoende capaciteit en kennis om overeenkomsten af te sluiten die voldoen aan de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale zekerheidseisen in de landen waar de werknemer werkt of woont.

In 2022 heeft Partos een enquête gehouden over het contracteren van personeel buiten Nederland. In deze enquête heeft een groot aantal ngo’s aangegeven met dit onderwerp te worstelen en open te staan om samen met andere ngo’s te zoeken naar een oplossing die aansluit bij de wettelijke eisen en niet te duur is.
In samenwerking met een kleine groep leden werkt Partos aan een handleiding voor het inhuren van personeel buiten Nederland. Bij voldoende vraag zal Partos een aanbesteding coördineren voor het contracteren van een Employer of Record, die diensten gaat leveren aan Partos-leden. Hoe meer ngo’s hun krachten bundelen, hoe lager de kosten zullen zijn.

Op maandag 3 april, tussen 13.30 uur en 15.00 uur vindt er een online bijeenkomst plaats over het inhuren van personeel buiten Nederland.

Deze bijeenkomst is bedoeld om feedback te verzamelen op de handleiding en onze leden te informeren over het mogelijke aanbestedingstraject.

Schrijf je in via onderstaande knop. Je ontvangt de Zoomlink en het exacte programma kort voor de bijeenkomst!

 

English version
Dutch ngos are hiring more and more staff outside the Netherlands. This comes with challenges, since often they don’t have legal entities in the countries they hire these staff members. Some ngos contract in a consultancy agreement, some in an employment contract aligned with Dutch law, and some contract through an Employer of Record. Besides that, many ngos do not have sufficient capacity and knowledge to enter into agreements that meet the labor law, tax and social security requirements in the countries where the employee works or lives.

In 2022 we conducted a survey about contracting staff outside the Netherlands. In this survey, a large number of ngos has stated that they struggle with this topic and that they are open to join forces with other ngos in finding a solution that that aligns with legal requirements, and is not too costly.
In cooperation with a small group of members, Partos is working on a guideline for contracting staff outside the Netherlands. By sufficient demand, Partos will coordinate a tender for contracting an Employer of Record, that will deliver services for Partos members. The more ngos join forces, the lower the cost will be. 😊

On 20 March, between 1.30pm and 3pm, an online meeting on hiring staff outside the Netherlands will take place

This meeting is to gather feedback on the guideline and to inform our members about the possible tender process.
Please, subscribe via the button below. You will receive the Zoom link and exact program shortly before the meeting!

Meld je hier aan voor de bijeenkomst over het inhuren van werknemers in het buitenland/ Register here for the meeting about hiring staff outside the Netherlands