Nederland investeert in perspectief. Van wie?

Nieuws

De nieuwe beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is vandaag gelanceerd. In algemene zin is Partos positief over de ambitie die de beleidsnota uitstraalt. Hoewel begrijpelijk vanuit de huidige politieke context blijft Partos kritisch over de focus van dit kabinet op migratie. Het is goed te zien dat minister Kaag dat onderkent en (ook) stevig inzet op structurele oplossingen voor armoede en ongelijkheid. Een sterk punt is dat gendergelijkheid en emancipatie als een rode draad in het gehele BuHaOS-beleid is verweven. Een zorgpunt is dat de aandacht voor het maatschappelijk middenveld in de nota achterblijft bij de aandacht voor de belangen van het Nederlands bedrijfsleven. Dit terwijl de ruimte voor maatschappelijke actoren wereldwijd onder druk staan.


Maatschappelijke organisaties

De wereldwijd krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties wordt in de beleidsnota wel geadresseerd. Het is daarom goed dat in de nota wordt aangekondigd dat Nederland blijft investeren in de versterking van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. Dat gebeurt op dit moment via de Strategische Partnerschappen. Het blijft in de nota echter onduidelijk wat Nederland gaat doen om de ruimte voor maatschappelijke actoren te vergroten. Dat vergt volgens Partos een stevige diplomatieke inzet. Wat dat aangaat focust de beleidsnota wat Partos betreft teveel op de eigen economische belangen.

 

 Investeer in de veranderkracht van maatschappelijke organisaties

 

Partos directeur Bart Romijn: “Cruciaal is de inclusieve en verbindende rol van maatschappelijke organisaties. Zij betrekken en komen op voor kwetsbare, buitengesloten en gemarginaliseerde groepen. Zij bemiddelen, informeren en mobiliseren burgers in beleid en bestuur. Ook in de productieve sector, die in ontwikkelingslanden grotendeels van informele aard is, spelen maatschappelijke organisaties een centrale rol. Evenals binnen het veld van noodhulp, onderwijs, welzijn- en gezondheidszorg. Juist in ontwikkelingslanden waar de informele sector een enorme omvang heeft, en die buiten het blikveld ligt van instituties, is de veranderkracht van maatschappelijke organisaties onmisbaar.”

SDGs

Het is  mooi dat de SDGs een prominente plek in de beleidsnota hebben gekregen. De grote, vaak negatieve, invloed die Nederland op de rest van de wereld heeft op andere beleidsterreinen blijft echter onderbelicht. Dat deze invloed groot is, werd afgelopen week nogmaal duidelijk uit de Monitor Brede Welvaart.  Wat Partos betreft zouden de SDGs ook voor andere beleidsterreinen richtinggevend moeten zijn. Dit kan door middel van een SDG-toets. Bart Romijn: “De vraag is hoe robuust beleidscoherentie voor ontwikkeling een plaats krijgt in het BuHaOS-beleid. De SDGs fungeren weliswaar als kader. Maar onduidelijk is de mate waarin de SDGs als richtinggevend en doelstellend voor andere beleidsterreinen ​gaan fungeren. Er is brede maatschappelijke steun voor een SDG-toets op nieuw beleid.” Partos pleit voor de SDG-toets sinds de totstandkoming van de SDGs (in het Ready for Change-rapport uit 2015).

Innovatie

De aandacht voor innovatie in de nota wordt door Partos van harte ondersteund. Deze is zeer welkom gezien de intense veranderingen in de wereld en ook in de  ontwikkelingssamenwerking. Echter, sociale innovatie en de rol van burgers en maatschappelijke organisaties komen er erg bekaaid vanaf. Terwijl juist daar veel verander- en innovatiekracht besloten ligt.

Bedrijfsleven

In de beleidsnota speelt het Nederlands bedrijfsleven een prominente rol. Op zich logisch aangezien de nota ook over Buitenlandse Handel gaat. Er moet echter opgepast worden dat  teveel wordt ingezet op een ‘verdienmodel’ in plaats te werken aan mondiale maatschappelijke opgaven. Ons advies is om geen bedrijven uit het ontwikkelingsbudget te financieren wanneer er niet aantoonbaar sprake is van ontwikkelingsimpact.

Budget

Het is goed dat weer wordt toegewerkt richting de norm van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen voor het ontwikkelingsbudget. Partos had echter graag meer tempo gezien. De ambitie van het kabinet is om pas in 2030 weer 0,7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. In het jaar 2030 zouden de SDGs echter al gerealiseerd moeten zijn. Om extreme armoede de wereld uit te helpen en de klimaatdoelen te realiseren is verhoging van het budget dus hard nodig. 

 

In aanloop naar deze beleidsnota heeft Partos een aantal aandachtspunten opgesteld. Zie voor meer informatie ook onze reactie op het regeerakkoord.

Partos blijft uiteraard de uitvoering van de beleidsnota zorgvuldig volgen.