yellow shape
Lobby & Advocacy News

Building Change update oktober 2022

Binnen het samenwerkingsverband Building Change zetten Partos, stichting Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel zich samen in voor beleidscoherentie voor ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het Nederlandse beleid in den brede (op het gebied van klimaat, belastingen, handel etc.) geen negatieve impact op Zuidelijke landen mag hebben. Dit artikel geeft inzicht in de werkzaamheden van de afgelopen tijd.

Building Change
11 October 2022

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van het notaoverleg over de nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Building Change schreef hiervoor een position paper en voerde gesprekken met Kamerleden en beleidsmedewerkers. 

Beleidscoherentie in de schijnwerpers 

Tijdens het notadebat was beleidscoherentie een centraal thema. Zo noemde Ceder (CU) de hoge positie van Nederland op de SDG spillover index en riep hij de minister op om deze koers bij te stellen middels het nieuwe actieplan. Aan het einde van het debat diende hij een motie in om de SDG-toets zichtbaar uit te voeren. Met deze toets kan de impact op ontwikkelingslanden van Nederlands beleid vooraf inzichtelijk worden gemaakt. De minister wierp tegen dat het Integraal Afwegingskader, waarvan de SDG-toets deel uitmaakt, momenteel wordt herzien en dat ze met andere ministeries moet overleggen of de SDG-toets ook voor hen zichtbaar kan worden gemaakt. Vóór de behandeling van de BHOS-begroting (eerste week november) stuurt ze hierover een update naar de Kamer. De motie-Ceder is uiteindelijk door de Kamer aangenomen. 

Grondoorzaken crises en voedselzekerheid 

Ook Koekkoek (Volt) kaartte het gebrek aan coherentie aan en vroeg om een analyse van de grondoorzaken van verschillende actuele crises in het nieuwe actieplan. Minister Schreinemacher zegde de Kamer toe dat dit zou gebeuren. Kröger (GroenLinks) vroeg aandacht voor coherentie tussen BHOS en EZK, met betrekking tot emissies van grote bedrijven. Thijssen (PvdA) vroeg de minister of de SDG-toets niet een veel prominentere plek moet krijgen in het beleid. Samen met Kröger diende hij een motie in om voedselzekerheid in alle aankomende strategieën te adresseren. De minister zegde toe dat voedselzekerheid in de Afrikastrategie zou terugkomen, maar moet met collega’s overleggen of dit ook geldt voor het actieplan beleidscoherentie. De motie Thijssen/Kröger is uiteindelijk aangenomen.

Belastingontwijking 

Van Dijk (SP) noemde Building Change tweemaal en schaarde zich achter onze bevindingen en aanbevelingen op het gebied van belastingontwijking. Ook hij benadrukte het gebruik van de SDG-toets. Hij diende een motie in om meetbare indicatoren voor de aanpak van belastingontwijking op te nemen in het actieplan beleidscoherentie en een andere motie om het VN-modelverdrag te hanteren als template voor belastingverdragen met ontwikkelingslanden. De minister zegde toe dat in het nieuwe actieplan beleidscoherentie meetbare indicatoren zullen worden opgenomen met betrekking tot onwettige geldstromen en belastingontwijking, op basis waarvan jaarlijks gerapporteerd zal worden. De minister ontraadde de motie over het VN-modelverdrag, omdat dit – volgens haar – kan leiden tot dubbele belastingheffing en het huidige OESO-modelverdrag effectiever is in het voorkomen van dergelijke dubbele heffingen. Van Dijk heeft beide moties uiteindelijk aangehouden tot de begrotingsbehandeling.