yellow shape
Activiteit

Issue aanpak voor meer zichtbaarheid en engagement

Samen met leden werken we aan de Issue aanpak met als doel om meer zichtbaarheid en betrokkenheid te creëren bij het werk van ontwikkelingsorganisaties en het maatschappelijke debat rond globale uitdagingen te beïnvloeden. We willen daarmee werken aan de langere termijn draagvlakversterking voor internationale samenwerking en de positie van ontwikkelingsorganisaties. Onderdeel van deze aanpak is het werken aan een nieuw kernverhaal, het gezamenlijk leren rondom engagement strategieën, synergie tussen lobby, media en programma, en actief het gesprek aangaan met de samenleving.

Kernverhaal

Internationale samenwerking staat voor een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen. Partos heeft samen met leden een nieuw kernverhaal opgesteld over internationale samenwerking om deze beter te laten aansluiten bij nieuwe vormen van betrokkenheid. Het kernverhaal is getest bij de zogenaamde ‘middengroep’ om beter aan te sluiten bij hun beleefwereld. Het kernverhaal draait om het idee van ‘samen1wereld’: We leven allemaal samen in één wereld, met veel gedeelde belangen en grote uitdagingen, die met elkaar verbonden zijn en ons allemaal raken, zoals armoede, onderdrukking, migratie en de klimaatcrisis. Daarbij zien we dat mensen in andere landen het vaak extra moeilijk hebben. Dat willen wij met elkaar veranderen! Het kernverhaal is compact, urgent, activerend, verbindend en gericht op samenwerken aan oplossingen. Het kernverhaal kan ingezet worden in de contacten met achterban en verschillende doelgroepen. Lees hier meer over het Kernverhaal en bekijk de ondersteunende impact stories & resultaten.

Best practices engagement

Als organisaties willen we beter aansluiten bij huidige trends rondom engagement, zoals onder andere Effectief altruïsme,  (Online) activisme, Lokale solidariteit en Bewuste consument. Zo is er steeds meer aandacht voor Effectief Altruïsme, waarbij mensen best willen doneren, maar dan vooral kijken naar wat het oplevert. Bij (online) activisme gaat het vooral om het aandacht vragen voor thema’s en vraagstukken of het opkomen voor de belangen van bepaalde groepen. Bij lokale solidariteit zien we betrokken burgers en groepen die zich inzetten voor sociale en duurzame thema’s, zoals bijvoorbeeld bij de sponsoring van buurtinitiatieven, de plaatselijke voedselbank, kringloopwinkel of sportclub. De bewuste consument gaat meer om leefstijl waarbij rekening gehouden wordt met duurzame aankopen, bijvoorbeeld door biologisch en vegetarisch te eten, duurzame kleding te kopen of CO2 uitstoot te compenseren. Ontwikkelingsorganisatie hebben allemaal eigen manieren om betrokkenheid te stimuleren en in gesprek te gaan met achterban en nieuwe doelgroepen. Samen kunnen we leren van elkaars ervaringen en geleerde lessen delen op het vlak van engagementstrategieën. Partos bouwt aan een kennisdossier op Engagement & Internationale samenwerking. Hier krijg je alvast een voorproefje van een workshop over engagement.

De Issue aanpak

Samen met leden willen we de komende tijd de Issue aanpak uitwerken met als doel om meer zichtbaarheid en betrokkenheid te creëren bij het werk van ontwikkelingsorganisaties en het maatschappelijke debat rond globale uitdagingen te beïnvloeden. Wanneer onze sector vanuit de eigen rol en positie een bijdrage levert aan discussie rond en de aanpak van een belangrijk issue, zoals klimaatverandering of migratie in relatie tot internationale samenwerking, kan dit op termijn bijdragen aan de versterking van het draagvlak voor het werk van ontwikkelingsorganisaties. Zo’n inhoudelijke bijdrage zorgt voor zichtbaarheid, herkenbaarheid en toonbare relevantie voor een breder publiek. Daarmee kan de waardering voor de ontwikkelingsorganisaties binnen Nederland verder groeien.

Synergie met public affairs, media, communicatie, programma’s

De Partos lobbygroep vervult een centrale rol in de politieke belangenbehartiging. Daarin staat het belang van de sector centraal. Dit kan aan verdere kracht winnen als dat belang verdere inhoudelijke lading kan krijgen rond thema’s (issues) die hoog op de politieke agenda staan. Daarmee kan de lobby richting Tweede Kamerleden en ministeries verdere inhoudelijke verdieping krijgen. Ook is het daarmee mogelijk om nog sterkere verbindingen te leggen met andere beleidsdomeinen en ministeries – denk aan klimaat, onderwijs, sociale zaken etc. Partos wil zich zo aan beleidsmakers tonen als partner in het helpen oplossen van grote, globale issues. Wanneer we ook vanuit programma’s inhoudelijke input leveren richting belangrijke stakeholders, we samen netwerkevents organiseren, persbenadering oppakken en in onze publieke communicatie uitingen in de sector breed naar buiten gaan over het issue, kan er echt synergie plaatsvinden voor maximale beïnvloeding en zichtbaarheid.

Draagvlakversterking langere termijn

Binnen de issue aanpak is een belangrijk onderdeel het aangaan van gesprekken met de samenleving rond het gekozen issue. Door de dialoog aan te gaan kan er meer begrip, bewustwording en betrokkenheid ontstaan rondom het onderwerp. Wanneer organisaties allemaal het issue ‘laden’ vanuit hun eigen perspectief en de relatie aangaan met vrijwilligers, donateurs, sponsors, netwerkpartners en andere groepen kan er op den duur echt een verschil ontstaan in de publieke opinie over het onderwerp.

Kerngroep Issue aanpak

De komende tijd gaan we met een kerngroep werken aan het uitrollen van de issue aanpak. Als eerste staat klimaatverandering/rechtvaardigheid op de agenda en met een subgroep gaan we ook werken aan het issue van migratie en ontwikkeling. Wil je meedenken? Geef een seintje aan Sera Koolmees. Wij kijken uit naar je actieve deelname en constructieve bijdrage aan deze aanpak. Samen bouwen we aan een sterker draagvlak en tonen we ons als betrokken partners in het aanpakken van mondiale vraagstukken.