Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Vereniging Partos aan gebruikers, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten.

1. Algemeen
Vereniging Partos neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie. De Vereniging Partos kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Vastgestelde verenigingsdocumenten, zoals een jaarverslag en de gedragscode, hebben rechtsgeldigheid. Overige informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

2. Links van en naar andere websites
Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Partos is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Partos.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Vereniging Partos of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vereniging Partos. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van de website (en onderdelen daarvan), elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Partos. Publicaties uitgebracht door Partos zijn daarentegen wel vrij te verspreiden.

4. Privacy statement
Vereniging Partos hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy statement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vereniging Partos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verwerkt in dit privacy statement.
 • Gebruik en/of verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de worden verstrekt en/of verwerkt.
 • Er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
 • Bij bezoek aan onze website wordt je IP-adres geregistreerd door Google Analytics. We meten hier mee hoe onze website wordt gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van cookies en bezoekers van de website wordt gevraagd deze te accepteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Vereniging Partos verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan Partos activiteiten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het versturen van specifieke vakinhoudelijke e-mails, afhankelijk van het vakgebied.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functietitel en organisatie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Bewaartermijn
Vereniging Partos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Deelname aan activiteiten wordt gearchiveerd voor in afgesproken follow-up activiteiten en voor eventuele, interne evaluatiedoeleinden. Partos bewaart je gegevens niet langer dan twee jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vereniging Partos van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  Als Vereniging Partos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@partos.nl. Je kan je ook tot dit adres richten als je inzage wil hebben in de gegevens die we van je bewaren, of als je deze wil laten rectificeren of wil laten verwijderen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.