Partos event

Partos Algemene Ledenvergadering Najaar / General Assembly

 • Datum en tijd 16 November 2023, 13:30 - 17:00 CET
 • Waar ZZIIN, centraal station Den Haag,
 • Voor wie Partos directors

For the English version see below.

Op donderdagmiddag 16 november van 13.30 uur tot 17.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Partos plaats. De inloop start om 13.00 uur. We nodigen jullie hierbij van harte uit voor deze vergadering.

Programma

De ALV staat in het teken van de toekomst van Partos. Graag willen we de leden consulteren over hoe de toekomst het werk van Partos beïnvloedt. Wat moet de focus zijn van Partos, welke activiteiten hangen daarmee samen, hoe moet dat gedaan worden en vooral waarom is het werk van Partos belangrijk. We willen onszelf prikkelen met een keynote speech, die ons uitdaagt het belang van volgende generaties mee te nemen in onze beslissingen. Uiteraard blikken we ook kort terug op onze activiteiten in 2023 en brengen we in kaart wat we op de kortere termijn organiseren, zoals het lobbywerk richting de verkiezingen, de brede publiekscampagne Kies voor een ander Klimaat en de consultaties rondom de nieuwe strategische partnerschappen.  

 • Welkom, opening, mededelingen  
 • Notulen vorige ALV vaststellen
 • Bestuurswissel
 • Jaarplan en begroting 2024
 • Terugkoppeling draagvlaktraject
 • Keynote Lotte Hiemstra van de Nederlandse Jeugdraad
 • Toekomstvisie werksessie o.l.v. Lisette Westerhuis, 
 • Brede publiekscampagne en verkiezingen update 
 • Netwerkgelegenheid 

Voor Engelstalige leden zal een tolk aanwezig zijn om het Nederlands live te vertalen naar het Engels. Wil je het ons laten weten als je gebruik wilt maken van de tolk? Dit kan door een mail te sturen naar Marleen Kooij via info@partos.nl.

General Assembly of Partos

On Thursday afternoon, 16 November, from 13.30 to 17.00, the General Assembly of Partos will take place. The walk-in starts at 13.00 hrs. We hereby cordially invite you to this meeting.

Programme

The ALV will focus on the future of Partos. We would like to consult the members on how the future will affect the work of Partos. What should be the focus of Partos, which activities are related to it, how should it be done, and, above all, why is the work of Partos important? We want to excite ourselves with a keynote speech that challenges us to include the importance of future generations in our decisions. Of course, we also briefly look back at our activities in 2023 and map out what we are organising in the shorter term, such as lobbying towards the elections, the broad public campaign Choose Another Climate and the consultations around the new strategic partnerships.

 • Welcome, opening, announcements
 • Adoption of minutes of previous AGM
 • Board change
 • Annual plan and budget 2024
 • Feedback on support trajectory
 • Keynote Lotte Hiemstra of the Dutch Youth Council
 • Future vision working session led by Lisette Westerhuis,
 • Broad public campaign and elections update
 • Networking

For English-speaking members, an interpreter will be present to translate Dutch into English live. Please let us know if you are interested in this facilitation by emailing info@partos.nl.

Meld je aan voor de ALV / Register here