yellow shape
Communication & Engagement

De finale van de Onderzoeksproeftuin: waardevolle opbrengsten over positieve communicatie

Wat maakt dat mensen een boodschap als positief en hoopvol ervaren? En wat voor een soort campagnes leidt op termijn tot meer trouwe donateurs? Deze vragen stonden het afgelopen jaar centraal in de door Partos georganiseerde Onderzoeksproeftuin “Positieve wegen naar betrokkenheid”. Het werd een intensief en leerzaam traject in samenwerking met onderzoeker Mirjam Vossen en Wilde Ganzen, Amref Flying Doctors, Dorcas en Woord & Daad. Tijdens de tweede fase sloten ook Red een Kind en Young Africa aan.

28 January 2021

Van fase 1 naar fase 2

Voor de eerste onderzoeksfase interviewde Mirjam Vossen negen fondsenwervers en relatiebeheerders van de betrokken organisaties. Wat zijn opgedane ervaringen in het betrekken van donateurs? Wat waren de effecten van positieve communicatie op geefgedrag van zowel bestaande als nieuwe donateurs? En wat zijn de effecten op emoties en op de waardering voor ontwikkelingsorganisaties? Daaruit volgde niet alleen een verhelderend onderzoeksrapport, maar boden de resultaten ook genoeg triggers voor vervolgonderzoek. En dat is waar fase 2 begon! Tijdens deze fase organiseerden we onder andere diverse focusgroepen om er achter te komen wat een boodschap, in tekst en beeld, positief en hoopvol maakt. Deze gesprekken leverden genoeg informatie op om naast alle resultaten ook een praktische checklist met de do’s en de dont’s op te stellen.

De afronding

Deze week kwamen alle deelnemende organisaties (digitaal) bijeen om de uitkomsten van fase 2 met elkaar te bespreken. Op basis van concrete vragen en voorbeelden van de deelnemers maakte Vossen een heldere analyse. In de bijeenkomst werden hele aanbevelingen gedaan die direct door de betrokken organisaties kunnen worden overgenomen in hun communicatie. Ook was er genoeg ruimte om onderling de resultaten te bespreken en hoe deze mee te nemen naar de praktijk.

Draagvlak, betrokkenheid en beeldvorming zijn onderwerpen waar veel van ons leden mee aan de slag willen. Daarom faciliteert Partos diverse evenementen en activiteiten op dit vlak. Dat doen we met zowel experts van binnen en buiten de OS-sector die graag hun kennis en kunde met onze leden delen.

Het vervolg

De proeftuinenreeks is in 2019 gestart en biedt een plek aan collega’s die zich met communicatie en/of fondsenwerving bezighouden. In de proeftuinen staat het delen van ervaringen centraal en het leren over hoe we aansprekend en constructief kunnen communiceren over ontwikkelingssamenwerking. In deze trajecten bouwen we aan een gedeeld repertoire van ervaringen, verhalen, tools, richtlijnen en effectieve werkwijzen. Hiermee willen we een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking.

Gelet op het succes van deze serie wil Partos dit traject graag voortzetten met nieuwe onderwerpen. Heeft jouw organisatie behoefte aan verdieping en verbreding als het gaat om OS-gerelateerde communicatie en fondsenwerving? Neem dan contact met Partos op via sarah@partos.nl