yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Blog 3 | Inspelen op Den Haag: backstage

Veel van onze leden hebben een lobby- of politieke afdeling. Maar wat doen lobbyisten en politiek analisten in de ontwikkelingssector eigenlijk? Hoe behartigen zij de verschillende belangen? En hoe ziet een normale werkdag eruit? In deze blog geven wij antwoorden op al je vragen over lobby, politieke beïnvloeden en beleidscoherentie. Hierbij focussen we op het belang van samenwerking tussen organisaties, waardoor we samen een krachtigere stem creëren in de politiek! In deze editie het verhaal van Charlotte Ariese-van Putten. Charlotte is lobbyist bij Prisma, de koepel van een twintigtal christelijke ontwikkelingsorganisaties.

22 februari 2021

Zou je kort iets over je professionele achtergrond kunnen vertellen?   
Ongeveer 15 jaar geleden ben ik begonnen aan de studie algemene gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gevolgd door een master in International Public Health. Tijdens deze master heb ik voor het eerst kennisgemaakt met het lobbywerk en het werken met ontwikkelorganisaties. In deze periode deed ik mijn afstudeeronderzoek bij ETC Crystal; een consultancybureau dat veel werk deed voor ontwikkelorganisaties zoals monitoring- en evaluatieopdrachten en het schrijven van lobby- en position papers. Na mijn master ben hier aan de slag gegaan als junior consultant en was onder andere betrokken bij het opzetten van baseline studies in Uganda. Na een paar jaar heb ik de overstap gemaakt naar de Nederlandse gezondheidssector en het gezondheidsbeleid, maar sinds 2019 ben ik weer teruggekeerd in de ontwikkelingssector. Nu ben ik werkzaam als coördinator beleidsbeïnvloeding en lobbyist bij Prisma. 

Waarom heb je ervoor gekozen om het lobbywerk in te gaan? 
Wat ik zo mooi vind aan mijn beroep, is dat ik kennisbevindingen en ervaringen kan overdragen aan beleidsmakers. Soms gaat dit om specifieke ervaringen van organisaties, soms over relevante rapporten of het onder de aandacht brengen van maatschappelijke problemen. Het is mijn taak om beleidsmakers, politici of de overheid hiervan bewust te maken. Voor mij is lobbywerk het creëren van win-win situaties. Prisma wordt vanuit haar leden gevoed met een hele hoop kennis, bijvoorbeeld over situaties in ontwikkelingslanden. Deze kennis is bij politici vaak nog niet bekend, maar kunnen zij wel gebruiken in hun dagelijks werk. Prisma is met name een nuttig netwerk waar de krachten gebundeld worden van christelijke ontwikkelingsorganisaties, zodat er één duidelijke stem te horen is. 

Waarvoor zet Prisma zich in als koepelorganisatie? 
Prisma is de koepelorganisatie van een twintigtal christelijke organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Namens onze leden voeren wij de overkoepelende lobby uit. Hierbij vragen we in het bijzonder aandacht voor het belang van religie en het samenwerken met faith-based actors zoals kerken en religieuze leiders voor duurzame ontwikkeling. Veel Prismaleden hebben namelijk veel ervaring met het samenwerken met religieuze actorenDaarnaast heeft Prisma ook een bezinningstak. Deze houdt zich onder andere bezig met het organiseren van inspirerende evenementen en bijeenkomsten voor onze leden, gericht op wederzijds leren, kennisuitwisseling en inhoudelijke bezinning op ontwikkelingssamenwerking.

Religie en ontwikkelingssamenwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Waarin is de christelijke drijfveer te zien in het ontwikkelingswerk en de lobby van Prisma?
 
Prisma en haar lid organisaties werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Dat is de basis van waaruit wij ons werk doen in de strijd tegen armoede en onrecht. In de lobby maken wij ons dus hard voor het belang van religie en het samenwerken met faith-based actors voor duurzame ontwikkeling. Zij spreken hetzelfde discours, waardoor zij goed in staat zijn om verbindingen te leggen.


Het belang van
 samenwerking met religieuze leiders en organisaties is veel groter dan vaak wordt gedacht. Dit werd ook zichtbaar tijdens de coronacrisis. De religieuze organisaties en religieusc leiders staan vaak dichtbij de lokale bevolking en genieten veel gezag. Om een paar voorbeelden te noemen: World Vision heeft in de strijd tegen Covid-19 haar wereldwijde netwerk van geestelijk leiders ingezet om via Whatsapp de verspreiding van verkeerde informatie tegen te gaan en om op gemeenschapsniveau contextspecifieke acties te kunnen coördineren. En Dorcas werkt onder andere in Ethiopië samen met religieuze leiders om bewustzijn en gedragsverandering bij hen te creëren, wat op zijn beurt een groot effect heeft op de gemeenschappen rond deze leiders.  


Voor Prisma was het mooi om te zien dat o
ok de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in haar adviesrapport aangaf dat samenwerken met lokale maatschappelijke actoren, zoals religieus leiders erg belangrijk isMeer dan tachtig procent van de wereldbevolking geeft aan aanhanger van een religie te zijn. Religie en ontwikkelingssamenwerking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus we moeten niet vergeten dat religie vaak de kern is waar vanuit mensen denken en handelen. Het is geen usb stick die je in- en uit- kunt pluggen. Dat is iets dat in Nederland niet altijd wordt begrepen. Daarom zetten wij onze lobby ook in ter bevordering van de religieuze geletterdheid, bijvoorbeeld bij diplomaten en politieke partijen.

Religie is geen usb stick die je in- en uit- kunt pluggen. Het is de basis van waaruit veel mensen leven en handelen.

 

Hoe vullen Prisma en Partos elkaar aan? 
Naast de specifieke ‘Prisma-lobby’, hechten we ook grote waarde aan de overkoepelende thema’s van ontwikkelingssamenwerking. Wanneer het gaat over beleidscoherentie of het inzetten voor de 0,7%-norm voor ontwikkelingssamenwerkingsbudget, trekken we graag samen op. Hierbij focust Prisma zich vaak op de christelijke partijen, want daar hebben goede banden mee. Andere lobby partijen hebben ergens anders weer een goede ingangen. Zo vullen we elkaar goed aan. 

Op welke successen in jouw lobbywerk van afgelopen periode kijk je terug? 
Toen ik bij Prisma kwam werken was het net bekend dat Jos Douma de speciaal gezant voor religie en levensovertuiging zou worden. De aanstelling van de speciaal gezant is iets waar Prisma zich – evenals de christelijke politieke partijen – voor heeft ingezet, en waarvan we zien dat het noodzakelijk is. Het is belangrijk dat dit werk verder wordt uitgebouwd, zodat er blijvend aandacht is voor het belang van religie in ontwikkelingssamenwerking en religieuze geletterdheid. Hier probeer ik vanuit Prisma een actieve bijdrage aan te leven. Ook het eerder genoemde advies van de AIV en het feit dat het belang van samenwerking met maatschappelijke actoren, zoals faith-based organisaties, steeds vaker in de Tweede Kamer wordt genoemd, is een bevestiging dat de inzet voor onze thema’s voet aan de grond krijgt. Er zijn nog veel stappen nodig, maar er zijn ook al een hoop mooie stappen gezet, en dat wordt gezien. 

Dit was deel 3 van een reeks blogs waarin we een kijkje nemen in het leven van een lobbyist! Deel 1 met Koos de Bruijn (Partos) vind je wimer@partos.nl