yellow shape

“De grootste uitdaging is de vermindering van extreme armoede”

Persbericht | Reactie Minister Ploumen op rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’.

19 mei 2016

Donderdag 19 mei overhandigden Partos, Foundation Max van der Stoel (FMS) en Woord en Daad het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ aan Christiaan Rebergen, plaatsvervanger van een zieke Minister Ploumen tijdens een conferentie in NEMO in Amsterdam. De Directeur Generaal Internationale Samenwerking gaf na afloop uit monde van Minister Ploumen een uitgebreide speech als reactie op het rapport: “Het is een belangrijk rapport. De uitdaging is om het in de praktijk te brengen. De belangrijkste vraag is hoe helpen de SDGs de allerarmsten? We moeten alles in dat licht zien, want dat is de grootste uitdaging waar we voor staan. We moeten extreme armoede op alle fronten aanpakken en verminderen en op een dag zal dat realiteit worden.” Christiaan Rebergen voegde er in een tweegesprek na afloop aan toe dat de nieuwe werelddoelen het ministerie ook dwingen “rekenschap af te leggen”.

CONFERENTIE READY FOR CHANGE?
Evenals Minister Ploumen, gaf Bart Romijn, directeur Partos, bij de opening van de conferentie aan dat “de SDGs geen papieren tijger moeten zijn, maar een mindset moet worden bij iedereen op alle terreinen. Die mindset zien wij nog niet bij de overheid. We zien nog teveel tegenstrijdig beleid dat duurzaamheid in de weg staat” De dag staat in het teken van het rapport dat tot doel heeft de overheid te bewegen werk te gaan maken van de implementatie van de SDGs. De conferentie is erop gericht om de aanbevelingen die uit het rapport naar voren komen in de praktijk te gaan brengen. In workshops gaan vertegenwoordigers van de verschillende ministeries, de Europese Commissie, de OESO, het bedrijfsleven en de NGO’s met elkaar om tafel om hierover afspraken te maken. Omdat de implementatie van de SDGs en de inzet op beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling niet alleen een taak is van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn veel verschillende ministeries vandaag vertegenwoordigd. Minister Ploumen zou dan ook namens het kabinet het rapport in ontvangst nemen.

De SDGs moeten geen papieren tijger zijn, maar een mindset bij iedereen op alle terreinen. Die mindset zien wij nog niet bij de overheid.

READY FOR CHANGE
Partos, FMS en Woord en Daad schreven het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ in samenwerking met 40 maatschappelijke organisaties
waaronder Both Ends, Oxfam Novib en Hivos. In de publicatie wordt het nationale, Europese en internationale beleid onder de loep genomen inzake voedselzekerheid, gezondheid, waardeketens, klimaatverandering, migratie, vrede en veiligheid, belasting, mondiaal partnerschap en inclusie. De auteurs van het rapport concluderen dat de huidige inspanningen van Nederland en de EU onvoldoende zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de internationale gemeenschap in september 2015 ondertekend heeft, te halen. Om de overheid tegemoet te komen zijn er talloze aanbevelingen gedaan waarop de doelen wel behaald kunnen worden. Deze aanbevelingen vormen de basis van de conferentie die vandaag plaatsvindt.

Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie, aanwezigheid op de conferentie van 19 mei, het complete Ready for Change rapport en/of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met: Olivia Smulders, persvoorlichting Partos via 06-29344552 of via olivia@omcworks.nl

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD’s zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn. Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen geformuleerd.