yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Internationale solidariteit: In de Troonrede urgent, in de begroting weinig present

Dit is een ‘lichte’ Prinsjesdag die plaatsvindt in een tijd van internationale uitdagingen die niet kunnen wachten. De coronacrisis heeft armoede en ongelijkheid wereldwijd vergroot. De klimaatcrisis is in volle gang en raakt de allerarmsten het hardst. Ook in Nederland is de impact van klimaatverandering al volop zichtbaar. Wereldwijd staan democratieën onder druk en in veel landen is er steeds minder ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Deze uitdagingen worden tijdens Prinsjesdag 2021 wel erkend, maar er komen weinig middelen vrij om deze uitdagingen aan te gaan. Deze tijd vraagt daarom om leiderschap en om investeringen in de toekomst. Met een demissionair kabinet is het aan de Tweede Kamer en aan de formerende partijen om Nederland de blik naar buiten te laten richten en te investeren in internationale samenwerking voor wereldwijde vraagstukken.  

21 september 2021

Zoals verwacht van een demissionair kabinet, laat de vandaag gepubliceerde begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) geen grote verrassingen zien. Bij de Voorjaarsnota werd al duidelijk dat als gevolg van de groei van het BNI de nog openstaande gaten in de Ontwikkelingssamenwerkingsbegroting gedicht konden worden. De 0,7%-norm, waar Nederland zich bij herhaling aan gecommitteerd heeft, is met 0,53% echter nog niet in beeld. En hoewel het goed is dat het kabinet bijna 7 miljard euro extra vrijmaakt voor aanvullende klimaatmaatregelen in Nederland, wordt er onvoldoende extra geld vrijgemaakt voor internationale klimaatsteun.
 

Het is bemoedigend te constateren dat het belang van internationale slagkracht en solidariteit wel op het netvlies van de formerende partijen én Koning Willem-Alexander staan. Het vormde de rode draad in de Troonrede: 

Koning Willem-Alexander: “De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang, want de wereld waarin we leven is meer en meer als de bekende Rubik-kubus. Alles hangt met alles samen. Zo is vrede ook welvaart, klimaat ook veiligheid, armoedebestrijding ook mensenrechten, duurzaamheid ook economie, en internationale stabiliteit ook migratie. Elke draai aan de kubus, elk besluit, werkt door op meerdere terreinen en niveaus. In dat besef is en blijft Nederland een betrouwbare internationale partner. Omdat het in ons eigen belang is, maar ook vanuit de solidariteit en verantwoordelijkheid die we voelen met en voor andere delen van de wereld.”
 

Bij gebrek aan een kabinet is de Tweede Kamer aan zet

Nu de formerende partijen nog even op zich laten wachten, is het aan de Tweede Kamer om zich in te zetten voor de aanpak van mondiale vraagstukken; te beginnen met het deels ongedaan maken van de structurele bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking van €1,4 miljard per jaar.   

Bart Romijn, directeur Partos: In de troonrede wordt terecht het belang van internationale solidariteit benadrukt. Nu de formatie nog op zich laat wachten is het aan de Tweede Kamer om een begin te maken met het deels terugdraaien van de structurele bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking. 

 

Ontwikkelingssamenwerking is van cruciaal belang. Ontwikkelingssamenwerking pakt de grondoorzaken van conflicten en gedwongen migratie aan. Maar het heeft ook een belangrijke rol in de aanpak van klimaatverandering en het bevorderen van democratie, mensenrechten en sociale veerkracht. Ontwikkelingssamenwerking draagt bij aan een duurzaam economisch herstel na de coronacrisis in een eerlijk handelssysteem. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties geven aan dit alles nationaal en internationaal richting.  

Internationale solidariteit vergt uiteraard ook budget

Een volwaardig ontwikkelingsbeleid kan alleen van de grond komen als Nederland zich weer committeert aan de internationaal afgesproken norm van 0.7% van het Bruto Nationaal Inkomen. Wij voelen ons daarin zowel binnen als buiten de Tweede Kamer gesteund. D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie legden zich vast op de 0,7% met een stembusakkoord en ook het CDA heeft deze norm in het verkiezingsprogramma opgenomen. Buiten het parlement roept ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken op de daad bij het woord te voegen. De actualiteit dwingt ons er bovendien toe. Klimaatverandering, de impact van corona, de terugval in democratisering en een sterk veranderende wereldorde zijn dé thema’s op dit moment. Daar kan en moet Nederland internationaal een leidende rol in spelen met een daadkrachtige aanpak.