yellow shape
Organisatie & Kwaliteit

NOW-regeling open voor NGO’s

Het kabinet kondigde de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) regeling aan die een groot deel van de loonkosten van organisaties dekt. NOW staat ook open voor NGOs. De wtv-regeling komt hiermee te vervallen. De regeling is er ook voor not-for-profit organisaties die 3 maanden achtereen minimaal 20% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Geciteerd van pagina 18 uit de kamerbrief van 31 maart: “Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip uit opbrengsten van goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst- en verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld.”

02 april 2020

Let op: de planning voor de opening van het loket bij het UWV staat gepland op 14 april, maar gaat hoogst waarschijnlijk 6 april al open. Het loket sluit 31 mei.

Berekening omzetverlies
Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te berekenen moeten werkgevers hun totale omzet uit 2019 door vier te delen, zodat ze uitkomen op een gemiddelde van drie maanden. Die drie maanden omzet wordt naast de omzet van opgegeven meetperiode 2020 gelegd. Het gaat hier dus om de omzet van de staat van baten en lasten, dus ook donaties en fondsenwerving. Organisaties die deze inschatting nog niet kunnen maken, kunnen hier later op terugkomen.

Als de werkgever onderdeel is van een groep, dan wordt er gekeken naar de omzetdaling van de gehele Nederlandse groep.

Belangrijk: bij de aanvraag krijgt men eenmalig de keuze uit drie periodes van omzetdaling. Als de omzetdaling later inzet, dan kan het meetmoment daarop afgestemd worden (bijvoorbeeld van mei-juni). De gemaakte keuze is niet meer te wijzigen!

Loonkosten
Het subsidiebedrag is gebaseerd op de loonsom van de loonaangifte bij de belastingdienst van januari 2020 van alle werknemers met sociaalverzekeringsloon. Dus ook flexwerkers en werknemers in het buitenland waar sociale premies in Nederland voor afgedragen worden.

Bovenop het sv-loon wordt een opslag van 30% berekend voor werkgeverslasten, zoals het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. De subsidie is maximaal € 9.538,- per werknemer, daarboven wordt niet vergoed. Er wordt eerst een voorschot gegeven en de definitieve vaststelling van de subsidie moet binnen 22 weken en gaat over de gekozen meetperiode.

De berekening van het voorschot
A= percentage te verwachten omzetdaling
B= loonsom januari 2020
Voorschot is: AxBx3x1,3×0,9×0,8

Een lagere loonsom over de meetperiode leidt tot een lagere subsidie en een hogere loonsom over de meetperiode leidt niet tot een hogere subsidie. Bij een omzetverlies van 100% is de subsidie 90%, bij 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.

Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Bij een positief oordeel keert UWV een voorschot van 80% uit in 3 termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt officieel uitgekeerd binnen 13 weken maar de verwachting is dat dit binnen 2 tot 4 weken na de indiening van de aanvraag gebeurt.

Voorwaarden

  • Geen ontslagen wegens bedrijfseconomische reden en werknemers blijven hun salaris ontvangen. Als er toch iemand wordt ontslagen wordt de loonsom waarover subsidie wordt verstrekt verlaagd met 1,5 keer het loon van de ontslagen werknemer.
  • Er is een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.
  • Ook moet de OR, PvT of werknemers geïnformeerd worden over de subsidieverlening.
  • De subsidie mag uitsluitend gebruikt worden voor loonbetalingen en de omzetdaling over de meetperiode moet met een accountsverklaring vastgesteld worden.

Lees hier de kamerbrief van 31 maart over de NOW-regeling.

Lees meer over de maatregel
in het artikel van de Rijksoverheid “NOW-regeling klaar, loketten bijna open”.


Dit artikel kwam tot stand met dank aan XpertHR.