yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Partos reactie op AIV-advies Nederland en de Wereldwijde aanpak van COVID-19

Partos verwelkomt het spoedrapport van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) over de Nederlandse rol bij de mondiale aanpak van Covid-19. Het is goed dat de AIV zijn advies breder getrokken heeft dan alleen Afrika. Daardoor komen wat de AIV betreft –terecht- ook landen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten in aanmerking voor Nederlandse steun. Ook is Partos te spreken over het adresseren van de noodzaak tot schuldverlichting, de hoognodige aanpak van belastingontwijking en -ontduiking en tenslotte het nakomen van de UNHCR hervestigingsafspraken.

11 mei 2020

Terecht benadrukt de AIV in het spoedrapport dat er een dwingende noodzaak is om de Corona-crisis wereldwijd het hoofd te bieden. Er dreigt namelijk – zoals de AIV schrijft – een economische en humanitaire catastrofe zonder weerga. Partos verwelkomt dan ook dat de AIV de Nederlandse overheid adviseert 1 miljard euro vrij te maken uit algemene middelen voor het lenigen van de meest acute noden. Zeer terecht geeft de AIV daarbij aan dat daarnaast voor de lange termijn voldoende middelen beschikbaar gehouden moeten worden.

‘Gelet op de aard van de crisis is het van belang ook op de lange duur voldoende middelen beschikbaar te houden voor het ondersteunen van partnerlanden om op duurzame wijze (in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen) vorm te geven aan hun toekomst. Bij dat ambitieniveau past, ook bij een voorzien geringere omvang van het BNP, in geen geval een verlaging van het thans beschikbare, reeds historisch lage, budget voor ontwikkelingssamenwerking’

Een mondiale crisis als deze vereist leiderschap. Het rapport van de AIV laat treffend zien dat internationale ontwikkelingen zaak zijn voor het gehele kabinet, waar ook de minister-president een stevige positie op moet innemen. Het is mooi dat de minister-president dat al gedaan heeft met zijn ondertekening van de gezamenlijke oproep in de Financial Times van 14 april jl. En minister Blok van Buitenlandse Zaken met zijn ondertekening van het gezamenlijke diplomatieke statement van 17 april jl. Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen.

De regering en het parlement zijn aan zet om de conclusies van het rapport op korte termijn te verwerken in concrete acties. Daarbij moet ook gedacht worden aan hoe het lokale maatschappelijk middenveld betrokken kan worden. Zij kennen de context en de lokale behoeften als geen ander en versterken een inclusieve aanpak van de coronacrisis, wat juist bij een crisis als deze cruciaal is. Zoals de AIV zelf schrijft, is intensieve samenwerking met lokale organisaties en gemeenschappen cruciaal om tot een effectieve, holistische aanpak van Covid-19 te komen waarbij juist de meest kwetsbaren worden geholpen.

Ten slotte biedt de AIV aan een langetermijnvisie uit te werken. Partos adviseert om dit aanbod  te aanvaarden.