yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Politieke update | Verdeeldheid over de internationale aanpak en ingebrachte moties

Op 11 mei bracht de Adviesraad Internationale Vraagstukken een spoedadvies uit aan het kabinet over de rol van Nederland in de internationale aanpak van de coronacrisis. Hierin adviseert de AIV het kabinet om een samenhangend pakket aan steunmaatregelen te ontwikkelen en een bedrag van 1 miljard euro uit te trekken voor de meest acute noden van de crisis. De AIV benadrukt hierbij om het huidige budget niet uit te hollen.

25 juni 2020

Partos verwelkomt het advies en pleit er dan ook voor dat de coalitie het advies ter harte neemt en op korte termijn uit zal voeren. Daarnaast richt Partos zich op het behoud van het absolute ODA-budget en pleit ervoor deze dus niet mee te laten zakken met de BNP-daling. Juist in tijden van crisis is internationale solidariteit extra belangrijk.

De afgelopen weken bleek dat de verdeeldheid binnen de coalitie groot is. De VVD ligt dwars als het gaat om extra geld en ook het CDA blijkt verdeeld te zijn over de financiering van een internationale aanpak. Door de onenigheid binnen de coalitie is er nog steeds geen reactie van het kabinet op het advies. Het ontbreken van een officieel standpunt van het kabinet, leverde ongemakkelijke momenten op voor minister Kaag tijdens het notaoverleg van 15 juni over de Nederlandse rol in de wereldwijde aanpak van COVID-19. Verschillende moties werden ingebracht als input voor de kabinetsreactie, waaronder een motie van ChristenUnie, CDA, D66 en de SGP die de regering oproept het AIV-advies als leidraad te gebruiken voor zowel de financiering van de wereldwijde aanpak van COVID-19, als voor het opstellen van het budget voor BuHaOS voor de jaren 2020 en 2021, daarbij een oplossing aan te dragen voor het tegengaan van dreigende vergaande korting door daling van het BNI. Deze motie werd door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Enkel VVD, PVV, FvD en Van Haga stemden tegen.

Andere moties die naar aanleiding van dit notaoverleg aangenomen zijn, zijn:
• Motie van het lid Van den Hul c.s. over bedrijven houden aan imvo en een bijdrage aan duurzame ontwikkeling
• Motie van de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen over ervoor zorgen dat noodhulp bij de meest kwetsbaren terechtkomt
• Gewijzigde motie van het lid Alkaya c.s. over verlenging van de bevriezing van schuldafbetalingen (33625-305)
• Gewijzigde motie van het lid Stoffer over effectieve projecten ondersteunen op basis van concrete voorstellen (t.v.v. 33625-307)
• Motie van het lid Stoffer over zorg dragen dat de meest kwetsbaren effectief worden ondersteund
• Motie van het lid Kuik c.s. over een publiek-private Afrikacoalitie
• Motie van het lid Kuik c.s. over een solidaire verdeling van een COVID-19-vaccin

Tijdens de stemmingen heeft CU-Tweede Kamerlid Voordewind het kabinet verzocht voor het AO Kabinetsappreciatie AIV-advies “Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19” van 30 juni een brief naar de Kamer te sturen.