yellow shape
nieuws

Terugkoppeling ledenonderzoek 2021

Deze zomer voerde Butterfly Works het Partos-ledenonderzoek 2021 uit. De rapportage is inmiddels binnen. Hier vind je de samenvatting van de bevindingen en de voorgenomen acties.

23 september 2021

Uitkomsten ledenonderzoek 2021

In de zomer van 2021 heeft Partos een extern ledenonderzoek laten uitvoeren. Hieronder hebben we enkele hoofdpunten samengevat. Te beginnen met de 170 respondenten die Partos op de schaal van 0-10 een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 7,3 gaven.  Verheugend is dat de stijgende lijn in de waardering zich voor de vierde achtereenvolgende keer (2015, 2017, 2019, 2021) voortzet. Ook de communicatie-uitingen van Partos worden goed gewaardeerd, de Partos politieke monitor voorop, maar ook o.a. de algemene nieuwsbrief. Wel zullen we leden nog meer met per functiegroep toegespitste informatie benaderen. De toonzetting die Partos nastreeft, positief, constructief en ‘hope based’, wordt gewaardeerd. Wel klinkt door dat we ons scherper of steviger uit kunnen spreken, en zoveel mogelijk jargon moeten vermijden.

Wij blijven de meeste aandacht geven aan de onderwerpen waaraan de leden het grootste belang hechten: aan lobby (Ontwikkelingssamenwerking algemeen, alsook budget voor Ontwikkelingssamenwerking), informatie-uitwisseling (opvallend meer dan voorheen), leren & innoveren. Op aangeven van de leden zullen we meer aandacht geven aan a) draagvlakversterking, b) diversiteit en inclusie.

Wij zijn blij met de uitkomsten, maar blijven het als uitdaging zien om verbeteringen door te voeren en de waardering nog hoger te krijgen. De ruim 400 specifieke en uiteenlopende commentaren en suggesties helpen ons daarbij. Deze input nemen we de komende maanden mee, in de werkzaamheden voor de komende maanden, in het jaarplan 2022 en bij de op dit moment lopende de toekomstverkenning. Belangstellende leden kunnen het eindrapport opvragen via info@partos.nl. Hier staat de complete Beleidsreactie bevindingen en analyse Ledenonderzoek 2021.