yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Een dringende oproep tot menselijkheid en vrede

In navolging van internationale noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties, uiten we onze ernstige zorgen over de voortdurende schendingen van het internationaal humanitair recht in Gaza door alle betrokken partijen, waaronder Israël en Hamas. Het is van cruciaal belang dat er onbelemmerde toegang tot noodhulp voor burgers wordt gegarandeerd en dat het internationaal humanitair recht wordt gerespecteerd. Daarom roepen we de Nederlandse overheid op om bij te dragen aan een duurzaam staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang, vredesonderhandelingen en aan het stopzetten van de levering van wapens, onderdelen en munitie zolang er een risico bestaat dat deze worden gebruikt voor ernstige mensenrechtenschendingen. Laat noodhulporganisaties veilig hun werk doen in het belang van alle burgers.

30 mei 2024

Burgerslachtoffers voorkomen

In Gaza ondergaat de burgerbevolking een humanitaire crisis van ongekende ernst en omvang als gevolg van aanvallen en belegering, met duizenden doden, miljoenen ontheemden en wijdverspreide hongersnood tot gevolg. Israël gebruikt explosieve wapens en munitie in dichtbevolkte gebieden, met verwoestende gevolgen voor de burgers van Gaza. Aan de andere kant hebben Palestijnse gewapende groepen ook honderden slachtoffers gemaakt, inclusief burgerslachtoffers, en schenden ze het internationaal humanitair recht door raketten af te vuren op bevolkingscentra in Israël. Ook gijzelde Hamas meer dan 200 Israëliërs, waarvan er tot op heden 125 worden vastgehouden in de Gazastrook. We roepen de Nederlandse regering op zich te blijven inzetten voor de vrijlating van de gegijzelden en alle andere onterecht gedetineerde personen in dit conflict en bij te dragen aan vredesonderhandelingen om verdere burgerslachtoffers te voorkomen.

Krimpende ruimte voor maatschappelijk middenveld

Daarnaast maken we ons ernstig zorgen over de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Gaza en de toenemende belemmeringen voor het werk van NGO’s. De internationale humanitaire hulpverlening aan Gaza wordt continu belemmerd door vijandelijkheden, waaronder aanvallen op hulpkonvooien en communicatie-infrastructuur, beschadigde wegen en blokkades die de toegang tot humanitaire voorzieningen beperken. In welke situatie dan ook en hoe ingewikkeld het conflict ook is, hulpverleners moeten in staat worden gesteld hun werk te kunnen doen. Sinds 7 oktober zijn minstens 250 medewerkers van noodhulporganisaties in Gaza vermoord, volgens data van de Verenigde Naties. Ook journalisten zijn hun leven niet zeker: minstens 107 journalisten die werkzaam waren in de Gazastrook kwamen om. Het is van cruciaal belang dat noodhulporganisaties, maatschappelijke organisaties en journalisten hun werk veilig kunnen doen.

Bescherming internationale rechtsorde

Nederland en de lidstaten van de VN hebben een juridische verplichting om de bescherming van burgers te waarborgen en naleving van het internationaal humanitair recht te bevorderen. Het Internationaal Gerechtshof waarschuwde in zijn tussenvonnis van 26 januari voor de dreiging van genocide en dringt er bij Israël op aan om maatregelen te nemen om dit te voorkomen en verantwoordelijken te straffen. Het is cruciaal voor de veiligheid van alle betrokkenen dat de internationale rechtsorde gehandhaafd wordt. 

Belangrijke rol Nederland

Van alle verschrikkelijke conflicten die er wereldwijd zijn, speelt Nederland in dit conflict een belangrijke rol door militaire samenwerking en wapenleveringen. In zijn uitspraak van 12 februari stelt het Gerechtshof in Den Haag dat er een duidelijk risico bestaat dat met de F-35-gevechtsvliegtuigen van Israël ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht worden gepleegd in de Gazastrook. Het hof in Den Haag beval de Nederlandse Staat daarom om de verdere uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël stop te zetten. Ondertussen stappen Nederlandse NGO’s opnieuw naar de rechter om te zorgen dat de staat het F-35 vonnis volledig uitvoert.

Staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen

We roepen op tot het voorkomen van verdere burgerslachtoffers en het respecteren van de mensenrechten, inclusief het recht op toegang tot humanitaire hulp. Hulpverleners horen in veiligheid hun werk te kunnen doen om de mensen steun te bieden die ze nu nodig hebben. We dringen er bij de betrokken partijen op aan om zich te committeren aan een duurzaam staakt-het-vuren met onmiddellijke ingang, de Israëlische gegijzelden en alle andere onterecht vastgehouden personen per direct vrij te laten en om constructief deel te nemen aan vredesonderhandelingen. Tevens roepen we de Nederlandse overheid op om de levering van wapens, onderdelen en munitie stop te zetten zolang er een risico op mensenrechtenschendingen bestaat, en om een rechtvaardige en vreedzame oplossing mogelijk te maken, in lijn met de grondwet, het internationaal recht en rechterlijke uitspraken.