yellow shape
nieuws

2022: meer aandacht voor integriteit

In 2022 ontplooit Partos een aantal activiteiten om integriteit blijvend op de kaart te houden bij onze leden.

14 december 2021

Zo’n vier jaar geleden inspireerden de #metoobeweging en een aantal integriteitsaffaires ons om aan een goed integriteitssysteem te werken. In eerste instantie richtten we ons op interne gedragscodes en basisvoorzieningen voor melding, handhaving en moreel leren. We gaan de volgende fase in, waarin we vooral meer aandacht geven aan het moreel leerproces in de organisatie met vragen als doen we de juiste dingen, en hoe maken we afwegingen bij ethische dilemma’s? Uiteraard blijven we kijken naar mogelijkheden en uitdagingen van het nog steviger inzetten op het meld- en handhavingssysteem.

Wat gaat Partos volgend jaar doen?

Event voor directeuren en integriteitsmedewerkers

Samen met Goede Doelen Nederland organiseert Partos op donderdag 10 maart tussen 14.30 en 16.30 uur een event voor alle directeuren en integriteitsmedewerkers van onze leden. Hierin worden resultaten van diverse onderzoeken naar de invoering en toepassing van het integriteitssysteem bij leden worden gedeeld. Expliciet wordt ook inzicht gegeven aan de, volgens de Partos Gedragscode en Erkenningsregeling verplichte, aandacht die leden aan integriteit besteden in hun jaarverslagen. Een integriteitsmedewerker, respectievelijk directeur van twee lidorganisaties zullen vertellen hoe zij hun integriteitsbeleid aanpakken. Daarnaast hebben we inspirerende sprekers uitgenodigd die ingaan op ethische én praktische aspecten: Frans Geraedts, partner van Governance & Integrity, en Muel Kaptein, hoogleraar ethiek en integriteit aan RSM Erasmus Universiteit en partner bij KPMG Integrity & Compliance.

Meer informatie over dit event wordt zo snel mogelijk op onze website geplaatst, maar zet 10 maart alvast in je agenda!

Onderzoek en benchmark

In augustus/september herhalen we het jaarverslagenonderzoek nogmaals. De uitslagen daarvan zullen we met onze leden delen, als opmaat naar een integriteitsbenchmark ter lering van onze leden.

Training moreel oordeelsvorming

Om het belang van moreel leiderschap onder de aandacht te brengen, heeft Partos in samenwerking met Governance & Integrity en Goede Doelen Nederland in 2021 diverse pilots moreel beraad en trainingen moreel oordeelsvorming voor directeuren georganiseerd. In 2022 gaan we door met deze bijeenkomsten. Moreel leren is immers een continu proces. Met het trainen van directeuren en medewerkers in moreel oordeelsvorming en het regelmatig organiseren van moreel beraden werk je aan een integere organisatie. Het helpt je bij het nemen van beslissingen in moeilijke tijden. De eerstvolgende training moreel oordeelsvorming (TMO) vindt plaats op 9 en 10 februari 2022.

Meer informatie

Moreel beraad

Later in 2022 zal er tevens weer een moreel beraad georganiseerd worden. In het moreel beraad delen de deelnemers lastige beslissingen uit hun eigen praktijk. De onderwerpen die besproken worden kunnen een uitgangspunt vormen voor het (her)formuleren van basisbeginselen, werkafspraken en gedragscodes. Breder gezien kunnen de kwesties gebruikt worden om tot een set van kerndilemma’s in de ontwikkelingssector te komen. Daarnaast is het moreel beraad een goede manier om de in de TMO besproken theorie in de praktijk toe te passen, samen met collega-directeuren. Je kan alleen aan het moreel beraad meedoen als je eerst de TMO hebt gevolgd.

“Voor mijzelf, en voor de sector, vind ik het samen, met directeuren onderling, dilemma’s delen en wegen tijdens een moreel beraad heel waardevol. Het vanuit verschillende invalshoeken en zienswijzen nadenken over alle betrokkenen en het wegen van de argumenten in een specifieke casus helpt enorm.” – Bart Romijn, Directeur Partos 

Integriteitstrainingen via Goede Doelen Nederland

Via Goede Doelen Nederland kunnen Partosleden met korting trainingen volgen op het gebied van integriteit. Neem eens een kijkje in hun agenda. Ze bieden bijvoorbeeld onderstaande training aan.

Ontwikkel je visie op integriteit

Hoe kan je als directeur het goede voorbeeld geven, en wat moet je dan wel of juist niet doen? Hoe geef je ethisch leiderschap vorm, wat zijn voor- en nadelen van verschillende beleidsalternatieven? Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens de training op 1 februari 2022. Met deze training van Nyenrode Business Universiteit vergroot je je kennis en inzichten over visies en strategieën op het gebied van integriteit, over de integriteit van de manager en over het managen van integriteit.

Meer informatie