yellow shape
Publicatie

Naar een Actief, Adequaat en Ambitieus MVO beleid

Ondernemers, bedrijven en ook maatschappelijke organisaties kunnen er niet meer omheen: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), oftewel duurzaam ondernemen. Iedereen wil en moet er iets mee. Maar hoe veranker je MVO in de organisatiestrategie en maak je MVO richtinggevend bij de uitvoering? 

Do you want to read this in English? Click here!

Als ontwikkelingsorganisaties vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen en antwoorden te vinden op mondiale uitdagingen. We zetten ons over de hele wereld in voor mensenrechten, een beter klimaat, dierenrechten en ga zo maar door. Toch blijkt dat bij veel Partosleden MVO nog weinig herkenbaar is in het primaire proces van een organisatie. De Partos Handreiking Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen helpt met het vaststellen en uitvoeren van een alomvattend MVO-beleid met heldere doelstellingen en meetbare resultaten.  

Denk mee

De handreiking is een eerste opzet om verder te komen tot een actief, adequaat en ambitieus MVO-beleid. Naast de handreiking in PDF is er ook een Google Docs document waar je zelf je opmerkingen en aanvullingen in kunt zetten. Ook dit document in zowel in het Engels als het Nederlands beschikbaar. Heb je aanvullingen? Zet dit dan in het document. Gebruik hiervoor de “suggestie” modus, zodat we alle input goed kunnen vinden.

Towards an Active, Adequate and Ambitious CSR Policy

Entrepreneurs, companies and also civil society organisations can no longer ignore it: corporate social responsibility (CSR), or sustainable business. Everyone wants and needs something to do with it. But how do you anchor CSR in the organisational strategy and make CSR a guiding principle in implementation?

Entrepreneurs, companies and also civil society organisations can no longer ignore it: corporate social responsibility (CSR), or sustainable business. Everyone wants and needs something to do with it. But how do you anchor CSR in the organisational strategy and make CSR a guiding principle in implementation?

As development organisations, we believe taking responsibility and finding answers to global challenges is essential. We work worldwide for human rights, a better climate, animal rights, etc. Yet it appears that for many Partos members, CSR is still little recognised in an organisation’s primary process. The Partos Guide to Corporate Social Responsibility helps to establish and implement a comprehensive CSR policy with clear objectives and

Think along

The guide is a first draft to further develop an active, adequate, ambitious CSR policy. Besides the guide in PDF, there is also a Google Docs document where you can enter your comments and additions. This document is also available in both English and Dutch. Do you have any additions? Then add them to the document. Please use the “suggesting” mode so that we can find all input.