yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Ledenvergadering, indrukwekkende sprekers en bruisend afscheid van Bart Romijn

Een afgeladen Nieuwspoort was afgelopen donderdag 17 november het decor voor een memorabele bijeenkomst. Memorabel door drie bijzondere mensen die tijdens het symposium Toekomstige uitdagingen van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking op een indrukwekkende manier de uitdagingen van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking schetsten. Memorabel ook omdat tijdens het symposium Bart Romijn afscheid nam als directeur van Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Acht jaar lang heeft hij bevlogen, inspirerend en verbindend Partos op de kaart gezet als innovatieve, invloedrijke en impactvolle organisatie in een bruisende sector. 

24 november 2022

Het symposium volgde op de geslaagde Algemene Ledenvergadering van Partos. Tijdens de ledenvergadering werd – in afwezigheid – afscheid genomen van Evelijne Bruning als bestuurslid van Partos, met dank voor haar inzet tijdens de twee bestuurstermijnen. Hans Heijdra, mede directeur van SNV, neemt haar plaats in. Belangrijkste onderdeel van de vergadering vormde het Partos jaarplan 2023 ‘Veerkrachtig en Actief Betrokken, met bijbehorende begroting. Het jaarplan beschrijft de activiteiten op de drie kerntaken van Partos: Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging, Leren & Innoveren en Communicatie & Beeldvorming.  

Prioriteiten jaarplan 2023

Bart Romijn, directeur van Partos vatte de twee prioriteiten voor volgend jaar samen: “We zien dat we ontwikkelingssamenwerking goed op de politieke en beleidsmatige agenda hebben gehouden. Ook qua achterban gaat het goed met ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd kan dat snel veranderen, want we leven een turbulente tijd. Ook in Nederland. De politiek is ongekend volatiel. Daarom is ons er alles aan gelegen om te investeren in actieve betrokkenheid. Op de eerste plaats natuurlijk bij kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd. Maar ook bij actieve betrokkenheid bij elkaar; bij de politiek en de overheid en bij en van ons gezamenlijke achterban. Daarom geven we volgend jaar veel aandacht aan onze gezamenlijke achterban. Niet zozeer ter aanmoediging van hun geefgedrag als wel ter activering van hun stemgedrag en leefgedrag.   

Een andere Partosbrede activiteit is de herijking van het toekomstscenario van Partos, het sinds 2014 geldende Verbinden voor Vernieuwing en Impact. Met de komst van een nieuwe directeur begin van volgend jaar, is het een uitgelezen moment om dit scenario te herijken. Op de strategische insteek, op de kerntaken en thema’s en op het financiële model van Partos. Na de goedkeuring van het jaarverslag en bijbehorende begroting bogen de deelnemers zich over de vraag: “Wat zou je willen behouden of versterken en wat zou je willen veranderen dan wel vernieuwen in termen van strategische oriëntatie en thema’s?” De uitkomsten van deze korte brainstorm zullen worden meegenomen bij het opstellen van het plan om tot een nieuw toekomstscenario te komen. 

Toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking

Was de Algemene Ledenvergadering al goed bezocht, Nieuwspoort stroomde vol voor het symposium over de toekomstige uitdagingen van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking en het afscheid van Bart Romijn als directeur van Partos. Na een levendige inleiding door de facilitator Sarah Hendriks beet Kiza Magendane de spits af. Kiza is politicoloog, NRC-columnist en denker over macht, ontwikkelingssamenwerking en migratie. Hij bepleitte dat ontwikkelingsorganisaties zich nog meer dan zij nu doen kunnen toeleggen als verbinder tussen de problemen en de mogelijkheden van het mondiale Noorden en Zuiden. Ook benoemde hij het belang om de rol te pakken van ‘stemverheffer’ van mensen naar wie te weinig wordt geluisterd, inclusief bezorgde Nederlandse burgers. “Wees niet alleen koopman en dominee, maar ook sociaal werker”  

Kitty van der Heijden, Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte de voortdurende noodzaak om het bestrijden van armoede, ongelijkheid en fragiliteit centraal te blijven zetten. Zij onderstreepte ook het belang van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling en de noodzaak van Nederland en de Europese Unie om de eigen consumptie en ontwikkeling niet ten koste van kwetsbare groepen en landen te laten gaan. “We moeten veel royaler over de brug komen met steun voor onder andere vaccins en klimaatmaatregelen.” 

Een hoopvol verhaal

Bart Romijn begon met de samenvatting van zijn eigen verhaal in één woord: Hoop. Ontwikkelingssamenwerking als boodschap van hoop via het bieden van humanitaire hulp daar waar rampen plaatsvinden. Hoop via samenwerking voor duurzame ontwikkeling en het verminderen van onze eigen voetafdruk in de wereld. Dit sloot aan bij de oproep van Kitty van der Heijden voor meer beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling. En hoop voor mensen die niet gehoord of onderdrukt worden, door samen met hen op te komen voor hun rechten. Van de talrijke hoopvolle ontwikkelingen die hij presenteerde, lichtte hij er één nadrukkelijk uit: het initiatief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking voor robuust feministisch buitenlandbeleid. Een beleid dat niet beperkt is tot gendergelijkwaardigheid, maar ook op het rechtzetten van scheve machtsverhoudingen die het gevolg zijn neokoloniale, patriarchale en neoliberale mechanismen. “Het overbruggen van de kloof tussen de bevoorrechten en de gemarginaliseerden is wereldwijd, en ook in Nederland, een prioriteit voor maatschappelijke organisaties.”   

Na afloop van het symposium werd door de voorzitter van Partos, Hans Bruning, uitgebreid stilgestaan bij wat Bart Romijn voor Partos en de sector betekend heeft. Refererend aan de titel van het symposium sloot Hans af met: “Bart, je zadelt ons wel op met een extra uitdaging voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: een opvolger te vinden die in jouw schoenen past en die ontwikkelingssamenwerking met net zoveel verve weet uit te dragen.”