yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Liana Hoornweg nieuwe directeur Partos

Liana Hoornweg wordt per 6 maart 2023 directeur van Partos. Door haar ervaring in de sector en haar vorige rol als directeur Expertise bij Enabel, het Belgische agentschap voor ontwikkeling, heeft Liana Hoornweg brede kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale partnerschappen. Haar professionele visie en persoonlijke waarden sluiten goed aan bij die van Partos.

Do you want to read this article in English? Scroll down, or click: Liana Hoornweg will be the new CEO of Partos

10 januari 2023

Samen Werkt!

“Het motto ‘samen werkt’ is ook mijn professionele motto, en ik geloof dat Partos een belangrijke rol speelt in het professionaliseren van de Nederlandse ontwikkelingssector. Ik ben enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan in mijn nieuwe rol. Ik ken Partos als een gepassioneerde en professionele organisatie, die zich samen met leden inzet voor impactvolle ontwikkelingssamenwerking wereldwijd.” – Liana Hoornweg

Ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit is hard nodig

“In mijn eerdere werk, bij onder andere Fair Wear, ICCO, Edukans en Enabel, heb ik gezien dat ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit nog hard nodig is. Er leven miljoenen mensen in armoede. De sociale ongelijkheid is groot, mensenrechten staan onder druk en er zijn veel fragiele staten en conflicten wereldwijd. Niet iedereen heeft schoon water, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid. Bovendien raakt klimaatverandering juist die groepen het hardst waar nu vaak het minst naar geluisterd wordt: jongeren, vrouwen, mensen in armoede, etnische minderheden, activisten en maatschappelijke organisaties. Juist zij moeten betrokken worden bij het uitstippelen en realiseren van een rechtvaardige wereld. En oplossingen voor huidige crisissen moeten we op alle niveaus zoeken: bij burgers, het maatschappelijk middenveld, de overheid, het bedrijfsleven en op internationaal vlak. De rol en aanpak van Partos, die leden ondersteunt om samen te werken aan een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen, sluit daar prachtig bij aan.”

Liana volgt in maart Bart Romijn op

Na 8 jaar waardevolle inzet voor Partos, gaat Bart met pensioen. Voor zijn afscheid heeft hij een persoonlijk boekje geschreven met zijn ervaringen en reflecties op samenwerken in ontwikkeling. In maart neemt Liana het stokje van hem over als directeur bij Partos. Bart blijft tot die tijd directeur en zorgt voor een goede overdracht. Liana wil zich de komende jaren inzetten om leden en partners van Partos te verbinden en te versterken op actuele thema’s zoals klimaat, inclusie en dekolonisatie. Zo kunnen we als sector de flinke uitdagingen, die we voor ons zien, constructief aangaan. Ook kijken we naar onszelf, staan we open voor verandering. Zo kunnen we onze kennis over ontwikkeling en echt gelijkwaardige partnerschappen het beste uitdragen. Daarmee willen we het draagvlak in Nederland behouden en versterken, zodat onze resultaten op alle niveaus verstevigen. Liana: “Ik kijk ernaar uit dat ik hiervoor mag samenwerken met leden en partners en maak graag kennis binnenkort”.

Liana Hoornweg will be the new CEO of Partos

Liana Hoornweg will become the new CEO of Partos starting on 6 March 2023. Part of her experience in the sector and her previous role as Director of Expertise at Enabel, the Belgian development agency, Liana Hoornweg has broad knowledge and experience in the field of development cooperation and international partnerships. Her professional vision and personal values align well with those of Partos.

Together Works!

“The motto ‘together works’ is also my professional motto, and I believe Partos plays an important role in professionalising the Dutch development sector. I am extremely motivated to get started in my new role. I know Partos as a passionate and professional organisation, committed to impactful development cooperation worldwide together with members.” – Liana Hoornweg

Development cooperation and international solidarity are badly needed

“In my previous work, at Fair Wear, ICCO, Edukans and Enabel, among others, I have seen that development cooperation and international solidarity are still badly needed. There are millions of people living in poverty. Social inequality is high, human rights are under pressure, and many fragile states and conflicts worldwide exist. Not everyone has clean water, access to healthcare, education and food security. Moreover, climate change hits hardest precisely those groups that are now often the least listened to: young people, women, people living in poverty, ethnic minorities, activists and civil society organisations. It is precisely they who must be involved in shaping and realising a just world. And solutions to current crises should be sought at all levels: among citizens, civil society, government, business and internationally. The role and approach of Partos, which supports members to work together for a peaceful, just and sustainable world for all, aligns beautifully with this.”

Liana succeeds Bart Romijn in March

After eight years of valuable commitment to Partos, Bart is retiring. For his farewell, he has written a personal booklet (in Dutch) with his experiences and reflections on cooperation in development. In March, Liana will take over from him as director at Partos. Bart will remain CEO until then and ensure a proper handover. In the coming years, Liana wants to work to connect and strengthen Partos members and partners on topical themes such as climate, inclusion and decolonisation. This will enable us as a sector to constructively tackle the hefty challenges we face. We also look at ourselves as being open to change. This is how we can best disseminate our knowledge on development and genuinely equal partnerships. In doing so, we want to maintain and strengthen support in the Netherlands to improve our results at all levels. Liana: “I look forward to working with members and partners on this and getting to know you.”