Integriteit: handige documenten

Naast de Handreiking en het Stappenplan Integriteitssysteem, opgesteld door Partos en Goede Doelen Nederland om leden te ondersteunen bij het inrichten van het eigen integriteitssysteem en het naleven van de gedragscode, zijn er meer documenten die kunnen helpen bij het opzetten of verbeteren van een integriteitssysteem. Hieronder vind je een overzicht.

Handreiking Externe Verantwoording
De vraag wanneer, waarover en namens wie je je als organisatie moet verantwoorden is soms lastig te beantwoorden. Om organisaties te helpen bij deze afwegingen is de Handreiking Externe Verantwoording opgesteld, die zowel aandacht geeft aan jaarverslaglegging achteraf als aan eventuele tussentijdse meldingen.

Roadmap Screening
De Roadmap Screening helpt organisaties bij het aanscherpen van het Screeningsproces op integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers. De Roadmap ondersteunt de sector als geheel om tot een meer standaard en uniform beleid te komen ten aanzien van het Screeningsproces op Integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers, hierin een kwaliteitsslag te maken en hier een stevige preventieve werking vanuit te laten gaan.

VOG en sectorspecifieke referentiecheck

De huidige Verklaring Omtrent Gedrag is uitgebreid met een sectorspecifieke referentiecheck voor onze sector. Deze referentiecheck brengt in kaart welke functies specifiek aandacht vragen in relatie tot integriteitsissues. Het realiseren van een sector brede VOG, een van de voornemens in het Gezamenlijk Actieplan Integriteit, was nog niet haalbaar. De sectorspecifieke referentiecheck is ontwikkeld door Partos en Goede Doelen Nederland i.s.m. het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag) om deels aan deze wens tegemoet te komen. Lees hier de notitie advies VOG met de sectorspecifieke referentiecheck.

Handvat (zorg)maatregelen voor slachtoffers
Er is een basis Handvat voor (zorg)maatregelen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iedere organisatie kan dit handvat gebruiken om haar (zorg)maatregelen voor slachtoffers verder concrete invulling te geven in de eigen operationele werkprocessen.

Instrument classificatie en triage van meldingen
Oxfam Novib heeft richtlijnen en een instrument van classificatie en triage ontwikkeld om de ernst van een melding in te schatten met de daarbij passende actie. Het instrument met bijbehorende toelichting is te gebruiken door andere organisaties. In de meeste gevallen zullen enkele aanpassingen nodig zijn om het helemaal op maat te maken.