Integriteit: handige documenten

Naast de Handreiking en het Stappenplan Integriteitssysteem, opgesteld door Partos en Goede Doelen Nederland om leden te ondersteunen bij het inrichten van het eigen integriteitssysteem en het naleven van de gedragscode, zijn er meer documenten die kunnen helpen bij het opzetten of verbeteren van een integriteitssysteem. Hieronder vind je een overzicht.

Handreiking Externe Verantwoording
De vraag wanneer, waarover en namens wie je je als organisatie moet verantwoorden is soms lastig te beantwoorden. Om organisaties te helpen bij deze afwegingen is de Handreiking Externe Verantwoording opgesteld, die zowel aandacht geeft aan jaarverslaglegging achteraf als aan eventuele tussentijdse meldingen.

Roadmap Screening
De Roadmap Screening 2.1 helpt organisaties bij het aanscherpen van het screeningsproces op integriteit van toekomstige (en huidige) werknemers/vrijwilligers. De Roadmap ondersteunt ook de sector als geheel om tot een meer standaard en uniform beleid te komen ten aanzien van dit screeningsproces, hierin een kwaliteitsslag te maken en hier een stevige preventieve werking vanuit te laten gaan. Daarnaast vormt de Roadmap de basis waarop het ministerie het screeningsbeleid van ontwikkelingsamenwerkingsorganisaties beoordeelt.
In het najaar van 2023 is de Roadmap geheel herzien. Er is o.a.informatie in opgenomen over het sectorspecifieke referentieprofiel die een aanvulling is op de Verklaring Omtrent Gedrag. Voor achtergrondinformatie over dit referentieprofiel kun je ook de notitie advies VOG erop nalezen. Daarnaast zijn er hoofdstukken toegevoegd over het screenen van diverse soorten vrijwilligers (waaronder ook bestuursleden) en het screenen van medewerkers die al in dienst zijn.

Handvat (zorg)maatregelen voor slachtoffers
Er is een basis Handvat voor (zorg)maatregelen voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Iedere organisatie kan dit handvat gebruiken om haar (zorg)maatregelen voor slachtoffers verder concrete invulling te geven in de eigen operationele werkprocessen.

Instrument classificatie en triage van meldingen
Oxfam Novib heeft richtlijnen en een instrument van classificatie en triage ontwikkeld om de ernst van een melding in te schatten met de daarbij passende actie. Het instrument met bijbehorende toelichting is te gebruiken door andere organisaties. In de meeste gevallen zullen enkele aanpassingen nodig zijn om het helemaal op maat te maken.